Tasks

2-րդ կիսամյակ

Դասագիրքը՝  Gasparyan English 5

May

21-25

Page 110

The simple present in negative sentences

5. Make the following sentences negative.-Նախադասությունները դարձնել ժխտական
1. Men usually talk too much.
2. Women usually talk very little.
3. I like milk and my brother likes tea.
4. We spend a lot of time at the library.
5. They are friends.
6. He is a student.
7. I am a dressmaker.
8. We live in England.
9. They play Scrabble.

6. Put the verb in the correct form. Բայերը տեղադրել ճիշտ ձևով:
1. Jane … … tea very often. (not/drink)
2. Bob … … to Britain this summer. (not/go)
3. His father … … an engineer. (not/be)
4. I … … the piano very well. (not/play)
5. Ann … … German. (not/speak)
6. He … … a bus. (not/drive)

Online test


Degrees of comparison

From 111-117 Continue reading

Amazing Superheroes

Amazing superheroes Song

He can run faster than a train – Նա կարող է վազել գնացքից արագ
She can spin around and make it rain- Նա կարող է պտտվել և անձրև առաջացնել
He can jump higher than a tree – Նա կարող է ցատկել ծառից բարձր
She can turn invisible and get in free!  Նա կարող է դառնալ անտեսանելի և ազատվել
She’s amazingly tall Նա զարմանալիորեն բարձրահասակ է
He can see through walls Նա կարող է տեսնել պատերի միջով
She can fly into space Նա կարող է թռչել դեպի տիեզերք
They can watch television in someone else’s place! Նրանք կարող են հեռուստացույց դիտել որևէ մեկի տնից։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world. -Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը
He can swim underwater for an hour-Նա կարողանում է լողալ ջրի տակով։
She can shrink and hide inside a flower-Նա կարող է փոքրանալ և թաքնվել ծաղկի մեջ
He can lift four elephants at one time – Նա կարող է բարձրացնել չորս փիղ միանգամից
They all help us out by fighting crime. – Նրանք բոլորը կարող են օգնել մեզ՝ պայքարելու հանցագործության դեմ
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world.-Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը

Կարող եք նաև տպել այս առաջադրանքի էջը և լրացնել մեջը։

1. Բառերը տեղադրում եք համապատասխան նկարների տակ։

2. Լսում եք երգը և համարակալում երգի տողերը։

3. Հորինում, նկարում եք ձեր սուպերհերոսին, գրում՝ ով է նա, ինչ է նրա անունը։

Print an activity for the song.

Taron’s Superhero

Areg’s Superhero

David’s superhero

Taron’s Superhero

Martin’s Superhero

 

 

Tasks for the 5th graders (5-2 )

Դասագիրքը՝  Gasparyan English 5

December

20.12

THE CHRISTMAS TREE

Read, learn the new words, translate and answer the questions.

Once upon a time there was a little fir tree in a forest in Norway.
It was a very small tree and it did not grow. The other trees near it
were so high and had such big branches that the poor little fir tree
could not grow into a big high tree.
There were oak trees, pine trees, and birches around the little fir tree.
They were all very useful to people. But the little tree was not
useful to anybody and it became very sad.
One day the fir tree asked the other trees, “Do you know how a
small fir tree could be useful?” Some of the trees were too proud to
answer such a little tree.
But the birch tree was a kind tree and it said, “You could be a
Christmas tree, but that is all.” “What is a Christmas tree?” asked
the little tree.
I don’t know,” replied the birch tree, “but once a year, in winter,
men come and look at all the little fir trees and choose the prettiest
for a Christmas tree. They chop it down but I don’t know what they
do with it.”
“I could be useful to some people”, thought the little fir tree. It was
happy now and waited for Christmas Day.
At last that frosty winter day came. A boy with an axe walked
through the forest. He stopped in front of the little fir tree, then he
chopped it down and took it home.
“This will be the Christmas tree,” he told his brothers.
The next day the boys put it in a big room and decorated it with
balloons, paper bells and golden balls. Their mother put some candles
on the branches of the tree and lit them.
“It’s the most beautiful Christmas tree!” cried one of the boys. All
the family gathered around the tree. They joined hands and began to
sing songs and dance. They all were happy. But the little Christmas
tree was the happiest.
“I hope I shall not drop any of these beautiful things which the
children put on me. I shall give joy and happiness to them. I am happy
because I am useful now,” thought the little Christmas tree.

Check up
1. True or false?
1. Once upon a time there was a big fir tree in a nice forest in England.
2. The oak trees, the pine trees and the birches were useful to people.
3. The little fir tree was useful too, and it was very happy.
4. On a hot summer day a boy chopped down the little fir tree.
2. Answer the questions.
1. In which country did the fir tree grow?
2. Why couldn’t the small tree grow?
3. Why was the fir tree sad?
4. What did it ask the other trees?
5. Why didn’t most of the trees answer the fir tree?
6. What did the birch tree tell the little fir tree?
7. When did the men chop down the prettiest fir trees?
8. Why was the little fir tree happy?
9. What happened one frosty winter day?
10. How was the little fir tree decorated?
11. What did the children’s mother put on it?
12. What did one of the children say?
13. What did all the family do?
14. Why was the little fir tree the happiest? Continue reading