Tasks

2-րդ կիսամյակ

Դասագիրքը՝  Gasparyan English 5

April

04.04

Learn the Prepositions-Սովորել նախդիրները
1. Read the sentences aloud. Find all the prepositions that are new
to you and learn them.
on (place) …….. There is a book on the table.
on (time) ………. We shall meet on Monday.
in (place) ……… The pen is in my bag.
in (time) ……….. He was born in 1981. His birthday is in May.
at (place) ……… I met him at the station.
at (time) ……….. I get up at 8 o’clock.
down …………… He ran down the street.
up ……………….. The cat climbed up the tree.
out of ………….. They went out of the room.
into ……………… He went into the house.
above ………….. There is a bookshelf above my table.
under ………….. The cat is under the table.
with …………….. I shall go there with my friend.
without ……….. We can’t eat soup without spoons.
for ………………. This book is for my brother.
of ………………… The name of the dog is Jack.
before …………. I shall do my homework before supper.
after …………….. They will play football after school.
in front of ……. There is a small garden in front of my house.
behind ………… The blackboard is behind the teacher’s table.
beside ………… He came into the room and sat beside Mary.
between ……… There is a picture between the windows.
about ………….. I shall tell you about my best friend.
around ………… They gathered around the table.
by ……………….. He sat by the fire.
through ………. He went through the field.

near ……………. There is a shop near the house.
far from ……….. Jack lives far from our house.
to ………………… He goes to school every day.
from …………….. He has dinner when he comes home from school.

Լրացնել վարժությունները, միջից դուրս գրել անծանոթ բառերը, թարգմանել և սովորել

Exercise on Prepositions – Place

Exercise on Prepositions – Place 1

Exercise on Prepositions – Place 2

Exercise on Prepositions – Place 3

Exercise on Prepositions – Time 5

Page 99 “THE BISCUIT BOY” Read the text, learn the unknown words-Կարդալ տեքստը և սովորել անծանոթ բառերը

Ex 6, page 101  – Find all the sentences with prepositions in the text,
copy them and underline the prepositions. Տեքստից դուրս գրել բոլոր նախդիրները Continue reading

Amazing Superheroes

Amazing superheroes Song

He can run faster than a train – Նա կարող է վազել գնացքից արագ
She can spin around and make it rain- Նա կարող է պտտվել և անձրև առաջացնել
He can jump higher than a tree – Նա կարող է ցատկել ծառից բարձր
She can turn invisible and get in free!  Նա կարող է դառնալ անտեսանելի և ազատվել
She’s amazingly tall Նա զարմանալիորեն բարձրահասակ է
He can see through walls Նա կարող է տեսնել պատերի միջով
She can fly into space Նա կարող է թռչել դեպի տիեզերք
They can watch television in someone else’s place! Նրանք կարող են հեռուստացույց դիտել որևէ մեկի տնից։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world. -Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը
He can swim underwater for an hour-Նա կարողանում է լողալ ջրի տակով։
She can shrink and hide inside a flower-Նա կարող է փոքրանալ և թաքնվել ծաղկի մեջ
He can lift four elephants at one time – Նա կարող է բարձրացնել չորս փիղ միանգամից
They all help us out by fighting crime. – Նրանք բոլորը կարող են օգնել մեզ՝ պայքարելու հանցագործության դեմ
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world.-Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը

Կարող եք նաև տպել այս առաջադրանքի էջը և լրացնել մեջը։

1. Բառերը տեղադրում եք համապատասխան նկարների տակ։

2. Լսում եք երգը և համարակալում երգի տողերը։

3. Հորինում, նկարում եք ձեր սուպերհերոսին, գրում՝ ով է նա, ինչ է նրա անունը։

Print an activity for the song.

Taron’s Superhero

Areg’s Superhero

David’s superhero

Taron’s Superhero

Martin’s Superhero

 

 

Tasks for the 5th graders (5-1)

Ներբեռնեք դասագիրքը՝ Գասպարյան 5

December

20.12

THE CHRISTMAS TREE

Read, learn the new words, translate and answer the questions.

Once upon a time there was a little fir tree in a forest in Norway.
It was a very small tree and it did not grow. The other trees near it
were so high and had such big branches that the poor little fir tree
could not grow into a big high tree.
There were oak trees, pine trees, and birches around the little fir tree.
They were all very useful to people. But the little tree was not
useful to anybody and it became very sad.
One day the fir tree asked the other trees, “Do you know how a
small fir tree could be useful?” Some of the trees were too proud to
answer such a little tree.
But the birch tree was a kind tree and it said, “You could be a
Christmas tree, but that is all.” “What is a Christmas tree?” asked
the little tree.
I don’t know,” replied the birch tree, “but once a year, in winter,
men come and look at all the little fir trees and choose the prettiest
for a Christmas tree. They chop it down but I don’t know what they
do with it.”
“I could be useful to some people”, thought the little fir tree. It was
happy now and waited for Christmas Day.
At last that frosty winter day came. A boy with an axe walked
through the forest. He stopped in front of the little fir tree, then he
chopped it down and took it home.
“This will be the Christmas tree,” he told his brothers.
The next day the boys put it in a big room and decorated it with
balloons, paper bells and golden balls. Their mother put some candles
on the branches of the tree and lit them.
“It’s the most beautiful Christmas tree!” cried one of the boys. All
the family gathered around the tree. They joined hands and began to
sing songs and dance. They all were happy. But the little Christmas
tree was the happiest.
“I hope I shall not drop any of these beautiful things which the
children put on me. I shall give joy and happiness to them. I am happy
because I am useful now,” thought the little Christmas tree.

Check up
1. True or false?
1. Once upon a time there was a big fir tree in a nice forest in England.
2. The oak trees, the pine trees and the birches were useful to people.
3. The little fir tree was useful too, and it was very happy.
4. On a hot summer day a boy chopped down the little fir tree.
2. Answer the questions.
1. In which country did the fir tree grow?
2. Why couldn’t the small tree grow?
3. Why was the fir tree sad?
4. What did it ask the other trees?
5. Why didn’t most of the trees answer the fir tree?
6. What did the birch tree tell the little fir tree?
7. When did the men chop down the prettiest fir trees?
8. Why was the little fir tree happy?
9. What happened one frosty winter day?
10. How was the little fir tree decorated?
11. What did the children’s mother put on it?
12. What did one of the children say?
13. What did all the family do?
14. Why was the little fir tree the happiest? Continue reading