April-May

23.05

Դասագրքից՝ էջ 129-144-ը կարդացեք՝ վերհիշելու համար։ Եկե՛ք լիցքավորված համակարգիչներով։

Present simple or past simple

I ______________________________(go) to the cinema last night. What film ______________________________(you­ see) ? I ______________________________(see) The Lord of The Rings . Really? ______________________________(you ­like) it? It ______________________________(be) really fantastic. I ______________________________(think) you should go and see it. You know, I never ______________________________(go) to the cinema , I ______________________________(prefer) to read a book ; I ______________________________(read) a romantic story last week, and yesterday, I ______________________________(go) to the opera.

22.05

Լրացրեք թեսթերը, պատրաստվեք ինքնուրույն աշխատանք գրելու։ Վաղվա դասին կգաք համակարգիչներով՝ լիցքավորված։

Test your knowledge on the simple present.

Test

Form of Affirmative Sentences – Part 1

Choose the correct form.

 1. We sometimesread
  reads
  books.
 2. Emilygo
  goes
  to the disco.
 3. It oftenrain
  rains
  on Sundays.
 4. Pete and his sisterwash
  washes
  the family car.
 5. I alwayshurry
  hurries
  to the bus stop.

Form of Affirmative Sentences – Part 2

Put the verbs into the correct form.

 1. I (to like) lemonade very much.
 2. The girls always (to listen) to pop music.
 3. Janet never (to wear) jeans.
 4. Mr Smith (to teach) Spanish and French.
 5. You (to do) your homework after school.

Simple present with ‘have’ and ‘be’

Fill in the correct form of the verbs.

 1. We (to have) a nice garden.
 2. She (to be) six years old.
 3. Simon (to have) two rabbits and five goldfish.
 4. I (to be) from Vienna, Austria.
 5. They (to be) Sandy’s parents.

Negative Sentences

Make negative sentences.

 1. My father makes breakfast. →
 2. They are eleven. →
 3. She writes a letter. →
 4. I speak Italian. →
 5. Danny phones his father on Sundays. →

Questions

Make questions.

 1. you / to speak / English →
 2. when / he / to go / home →
 3. they / to clean / the bathroom →
 4. where / she / to ride / her bike →
 5. Billy / to work / in the supermarket →

Signal Words

Find the signal words for simple present.

 1. Which is a signal word for simple present?
  now last Monday often
 2. Which is a signal word for simple present?
  sometimes at the moment yesterday
 3. Which is a signal word for simple present?
  last Friday every Friday next Friday
 4. Which is not a signal word for simple present?
  never already usually
 5. Which is not a signal word for simple present?
  Listen! first … then … seldom

Test your knowledge on the Simple Past.

Test

Write the past forms of the irregular verbs.

 1. go →
 2. come →
 3. buy →
 4. have →
 5. do →

Complete the table in simple past.

positive negative question
Jane was tired.
Sean did not work.
Did I have a cat?
Mary did not sing.
Did she see us?

Put the sentences into simple past.

 1. We open the door. →
 2. You write poems. →
 3. Richard plays in the garden. →
 4. Kerry does not speak English. →
 5. Do you see the bird? →

Write sentences in simple past.

 1. you / cards / play
 2. I / a car / want
 3. we / the game / lose
 4. not / I / early / get up
 5. not / Jeff and Linda / home / cycle

Was or Were?

 1. Iwas
  were
  hungry.
 2. Youwas
  were
  in Australia last year.
 3. Shewas
  were
  not there.
 4. Charly Chaplinwas
  were
  a famous actor.
 5. Lisa and Jameswas
  were
  at home.

Ask for the bold part of the sentence.

 1. Billy ate an apple.
 2. The children played in the garden.
 3. Laura came home at six o’clock.
 4. The boy read a book.
 5. The girl wrote five letters.

Continue reading

Փետրվար-Մարտ

Մարտի 20-24 – Նախագծերով ուսուցման ստուգատես

Դիտում ենք ֆիլմերը, նկարում Paint-ով ձեզ դուր եկած հատվածը, իսկ դասարանում թարգմանում,  ձայնագրում, ստեղծում հայերեն-անգլերեն ֆիլմ

Այդ օրերին նախապատրաստվելու ենք, որպեսզի ուրբաթ օրը անգլերեն վարենք երթուղին՝ դեպի Թումանյանի թանգարան և թանգարանի ներսում լինենք գիդեր, գիդ-թարգմանիչներ։

15.03.

Բիսց

Homework

Կարդալ The Biscuit Boy, սովորել բոլոր անծանոթ բառերը

Գրել վարժությունները՝ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

14.03

Classwork

The lazy bear

Homework

Կրկնել 07.03 ամսաթվի դասը՝ նախդիները

Find all the prepositions.

Գտե՛ք վարժության մեջ բոլոր նախդիրները և ընդգծել։

1. She gave him a basket of red apples.
2. She gave him an apple for his lunch.
3. Last night I went to the cinema.
4. At three o’clock he came home.
5. John sits near his friend.
6. I put the plate on the table.
7. I talked to Jim’s father.
8. He stayed with us.

4. Fill in the blanks with prepositions.

Լրացնել նախդիրները
1. Mr. Smith goes … bed at ten o’clock.
2. Jim sat … the fire.
3. She went away … school.
4. Jane sat … the chair.
5. I have a cake … you.
6. I walked … the shop.
7. We finish school … four o’clock.
8. We sat … a high tree.
9. Father told me a story … a dog.
10. The boys jumped … the river.

5. Choose the correct preposition.

Ընտրել ճիշտ նախդիրը
1. She gave him a cup … tea. (of, by, with)
2. We want to sit … a tree. (in, for, under)
3. Jack climbed … the tree. (through, up, between)
4. The boy walked … the tree. (in, out, to)
5. Tom washed his hands … soap. (with, in, before)
6. The old man slept … dinner. (after, with, out)

Continue reading

Առցանց ուսուցում՝ Դեկտեմբերի 26-30ը

Պատրաստել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան մեդիա-նյութեր, բացիկ-նամակներ՝ գրելով ցանկություններ, բարեմաղթանքներ: Պատմեք՝ ինչպես եք տոնում Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը ընտանիքում: Բացիկն ինքներդ պատրաստեք՝ paint  կամ այլ ծրագրերով:

4 և 5-րդ դասարանցիների հետ հունվարին՝ ձմեռային ճամբարի ընթացքում, Անգլիայի մասին նախագիծ ենք իրականացնելու: Եկե՛ք յուրաքանչյուրդ հավաքենք Անգլիայի մասին փոքրիկ տեղեկություններ՝ պատրաստելով պրեզենտացիա:
Նախագծին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Տոնական օրերին, ինչպես արդեն ասել եմ, լուսանկարեք ձեր ձմեռային խաղերը, պատրաստեք տեսանյութ ձեր տոնածառի մասին՝ պատմելով, թե այն ինչով եք զարդարել…
Ֆիլմ պատրաստեք ձեր ամանորյա դիմակահանդեսի մասին՝ ձեր լուսանկարներով ու տեսագրություններով:

Առցանց ուսուցում՝ Դեկտեմբերի 26-30ը, առաջադրանքը և սովորողների աշխատանքները

Պատրաստել Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան մեդիա-նյութեր, բացիկ-նամակներ՝ գրելով ցանկություններ, բարեմաղթանքներ: Պատմեք՝ ինչպես եք տոնում Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը ընտանիքում: Բացիկն ինքներդ պատրաստեք՝ paint  կամ այլ ծրագրերով:

Յուրաքանչյուր աշխատանքի հրապարակում ենթակայքում:

Martin Barseghyan

4-1

img_20170101_161039

On the 31st of December we gather together to see the New Year in. We decorate our flat: decorate the Christmas Tree with lights, toys and different decorations. It is very beautiful and bright. We cook different cakes, salads and meals . We put the table, gather around it, fill in the glasses and when the arrows of the watch bumps 12:00 o’clock we congratulate each other After that we get our gifts from Santa Claus. He puts it behind the door, rings the door and goes on. We can’t see him because he leaves the house so fast. But we are very happy and glad to get gifts from Santa.

On the 6th of January we celebrate Christmas in my uncle’s home, beacause on that day is the birthday of my uncle. We gather together and celebrate two birthdays: my uncle’s and holly Jesus.

Christmas and New Year, Letters to Santa Claus

Mary Yeremyan

Letter to Santa

angl1

David Yepremyan

4-1

Greeting card

david

Maxim Sahradyan

The 2nd Grade

Greeting card

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Manuk Karapetyan

Letter to Santa

manuk

Vinita Nagri

4-1

We celebrate Christmas twice a year: on the 25th of December like Europeans  and on the 6th of January
like Armenians. We cook  Christmas  pudding, prepare  some tasty food and decorate the Christmas Tree. We decorate it with beautiful balls and  blue and purple lights. We like to decorate the Christmas Tree together with all family. At night, when we wish Happy New Year and Marry Christmas to each other we go to bed and in the morning we find our gifts in front of the Christmas Tree. I  like New Year because every year it becomes more and more interesting and I get better gifts than before.

Merry Christmas and Happy New Year

Arsen Minasyan

The 5th Grade

arsen

We celebrate New Year and Christmas…

Hayk Jahangiryan

4-1

hayk

Hello I’m Hayk Jahangiryan. We celebrate the New Year on the 31st of December. We design the Christmas Tree joyfully, put presents under the Christmas Tree and are gather together to celebrate Christmas and New year.

Letter to Santa Claus

Karen Aslanynan

The 1st Grade

15824021_852476391559921_959205277_o

Letter to Santa Claus

Christina Gasparyan

4-1

%d5%af%d5%bc%d5%ab%d5%bd%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a1

Letter to Santa

Areg Martirosyan

4-2

d184d0bed182d0be3083

Dear Santa
 
My name is Areg. I am from Yerevan. I am eight. I go to the Musical school and I want to have drums.I play on a drum very well. My favorite musical instrument is the drummer.  Thank you Santa. I’ll wait for you and your presents.
Love,
Areg

Hrachya Abgaryan

Luiza Artenyan

luiza

Hello , my dear Santa. My name is Luiza . I  am 10. Please don’t forget  me this year. I  have  been  a good  girl all year. I  liked  the presents   you  brought me last  year . I like Christmas  and  New  Year  very  much and  I am waiting  for  these holidays all  year.  I  want  you  to bring me  a  bag, a lipstick, a  paper notebook,    fairy  tales  and  a minion bear:

 Best  wishes,

 Luiza

The 5th Grade

David Artenyan

The 5th Grade

davit

Dear   Santa

 My  name is  David  . I  am  ten.   I like  New  Year  and  Christmas .  I  haven’t  been  a good  boy  this year but  I  promise  that  I’ll  change.  I   believe   in your  miracles  and hope that all  my wishes will come true.    I  like  football very much I  want  you  to bring   me   a ball, football kits,   and   goalkeepers  gloves . But  the most  important  thing for  me is  the health  for my family and relatives.

 Best  wishes,

David

 

Vinita Nagri

4-1

vinita

4-1

Hello dear Santa Claus. I  am Vinita.
I  am 9. I have  been very good girl this year . I helped my mother to clean  my room and collected all toys. And I listened to my father and learned English. I got very many presents  which you gave before and I kept them in my room. Thank you  very much for all the gifts. This year I would  like to have Barbie house as a gift.
WITH REGARDS FROM  VINITA!

Letter to Santa Claus

Narek Manukyan

narek

Hello Santa  Claus.  My name is Narek. I am 9. I live in Yerevan.  I have been a good boy this year.  I went to school, did my homework, helped my mother and father. You gave me very many good presents  last year. Please, bring me good presents this year ,too. Thank You.

With Love

Narek

Letter to Santa Claus

Hrachya Abgaryan

The 5th Grade

dij

Letter to Santa

David Yepremyan

4-1

d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b91

Letter to Santa Claus

Suren Mkitaryan

dear-santa-claus-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d5%b6

4-2

How we spend Christmas

vahe

CHRISTMAS LIGHT AND NEW YEAR IN MY FAMILY

Gor Stepanyan

4-1

11111111

Letter to Santa Claus

Taron Antonyan

taron

About Christmas

Vahe Ebrahim

Christmas

15253427_1830669033857410_386368607458184831_n

Dear Santa Claus,

My name is Vahe and I am 9. I have really been a good boy this year. I helped Mommy and listened to Daddy when he told me to clean my room. I was kind to my dog too. Thank you for all the presents you gave me last year. They were all really nice.

Love,

Vahe

Mariam Melqonyan

The 4th Grade

mariam-melqonyan

Dear Santa Claus.
I am Mariam from Erevan. I’m eight. I always get nice presents from you.  You are so kind to me. I want you to bring me a bycicle and many many deferent presents. I shall keep them in my room. Thank you, dear Santa Claus. I love you very much.
 

                                                                                                                            Love, Mariam.

Zoya Zolyan

The 4th Grade

letterzoya

Վերջնական արդյունքը՝ ֆիլմ:

 

I look like…

As you can see my father and I look very different. I have hard brown eyes and he has

Light brown eyes. I look like my uncle Karen.  We are tall and thin though I have short hair and he has

long hair. Uncle Karen, my father and I are different. They are artists. I don’t want to be an artist. .I want to be a programmer like my uncle Andranik.

November-December

20.12.2016

The Christmas Tree

Christmas Shopping

Mrs. Johnson is doing her Christmas shopping. She is looking for
Christmas gifts for her family, but she is having a lot of trouble.
She is looking for a brown bag for her husband, but all the bags
are black. She is looking for a blue tie for her brother, but all the ties
are red. She is looking for a white dress for her daughter, but all the
dresses are yellow. She is looking for a grey raincoat for her father,
but all the raincoats are brown. She is looking for a green hat for her
mother, but all the hats are white. She is looking for white shirts for
her cousins, but all the shirts are blue.
Poor Mrs. Johnson is very unhappy. She is looking for special gifts
for all the people in her family, but she is having a lot of trouble.
Good luck with your Christmas shopping, Mrs. Johnson!

Classwork

You are in a department store.
Make up a dialogue according to the model.
A. Excuse me. I’m looking for a brown bag
for my …
B. I’m sorry. All our bags are black.

Homework

1. Answer the questions. Հարցերին այնպես պատասխանեք, որ պատմություն ստացվի՝ ընդարձակելով ձեր միտքը՝ ում հետ եք գնում գնումների, ում ինչ եք գնում կամ արդեն գնել եք, որտեղից եք գնումներ կատարում…

1. Do you go shopping on Christmas Day?
2. Do you make special gifts for your family?

3. What Christmas gifts do you make for your family?
4. Who does Christmas shopping in your family?
5. Is it easy to find Christmas gifts in your country?

14.12.2016

Homework.

The Christmas Tree

Page 84

Once upon a time there was a little fir tree in a forest in Norway.
It was a very small tree and it did not grow. The other trees near it
were so high and had such big branches that the poor little fir tree
could not grow into a big high tree.
There were oak trees, pine trees, and birches around the little fir tree.
They were all very useful to people. But the little tree was not
useful to anybody and it became very sad.
One day the fir tree asked the other trees, “Do you know how a
small fir tree could be useful?” Some of the trees were too proud to
answer such a little tree.
But the birch tree was a kind tree and it said, “You could be a
Christmas tree, but that is all.” “What is a Christmas tree?” asked
the little tree.

“I don’t know,” replied the birch tree, “but once a year, in winter,
men come and look at all the little fir trees and choose the prettiest
for a Christmas tree. They chop it down but I don’t know what they
do with it.”
“I could be useful to some people”, thought the little fir tree. It was
happy now and waited for Christmas Day.
At last that frosty winter day came. A boy with an axe walked
through the forest. He stopped in front of the little fir tree, then he
chopped it down and took it home.
“This will be the Christmas tree,” he told his brothers.
The next day the boys put it in a big room and decorated it with
balloons, paper bells and golden balls. Their mother put some candles
on the branches of the tree and lit them.
“It’s the most beautiful Christmas tree!” cried one of the boys. All
the family gathered around the tree. They joined hands and began to
sing songs and dance. They all were happy. But the little Christmas
tree was the happiest.
“I hope I shall not drop any of these beautiful things which the
children put on me. I shall give joy and happiness to them. I am happy
because I am useful now,” thought the little Christmas tree.

Տեքստը վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել, դուրս գրել անծանոթ բառերը և սովորել:

Գրել՝ 1,2,3,4,5,6,7 վարժությունները

Continue reading