Tasks

Textbook: Vereshchagina 3

Textbook: Gasparyan 4

April

05.04

Ali and the magic carpet կարդալ, դուրս գրել անծանոթ բառերը, թարգմանել և սովորել

Դիտե՛ք ֆիլմը

 

03.04

Անցած քերականական նյութերի կրկնություն՝ առցանց թեսթերի միջոցով։ Լրացրեք և տվեք ինքնաստուգում։ Թեսթերը լրացնելիս դուս գրեք անծանոթ բառերը, թարգմանեք և սովորեք։

Test on Simple Present

some or any – Exercise

Exercise on much and many

Երգում ենք մայրիկների տոնին նվիրված երգերը։ Նոր բառեր և արտահայտություններ հանդիպելիս, կրկին դուրս ենք գրում և սովորում։

Mothers Day Song

Continue reading

Amazing Superheroes

Amazing superheroes Song

He can run faster than a train – Նա կարող է վազել գնացքից արագ
She can spin around and make it rain- Նա կարող է պտտվել և անձրև առաջացնել
He can jump higher than a tree – Նա կարող է ցատկել ծառից բարձր
She can turn invisible and get in free!  Նա կարող է դառնալ անտեսանելի և ազատվել
She’s amazingly tall Նա զարմանալիորեն բարձրահասակ է
He can see through walls Նա կարող է տեսնել պատերի միջով
She can fly into space Նա կարող է թռչել դեպի տիեզերք
They can watch television in someone else’s place! Նրանք կարող են հեռուստացույց դիտել որևէ մեկի տնից։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world. -Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը
He can swim underwater for an hour-Նա կարողանում է լողալ ջրի տակով։
She can shrink and hide inside a flower-Նա կարող է փոքրանալ և թաքնվել ծաղկի մեջ
He can lift four elephants at one time – Նա կարող է բարձրացնել չորս փիղ միանգամից
They all help us out by fighting crime. – Նրանք բոլորը կարող են օգնել մեզ՝ պայքարելու հանցագործության դեմ
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re amazing superheroes and we’ve all got superpowers-Մենք զարմանահրաշ սուպերհերոսներ ենք և ունենք զարմանահրաշ հզորություն։
We’re here to save the world.-Մենք այստեղ ենք, որ փրկենք աշխարհը

Կարող եք նաև տպել այս առաջադրանքի էջը և լրացնել մեջը։

1. Բառերը տեղադրում եք համապատասխան նկարների տակ։

2. Լսում եք երգը և համարակալում երգի տողերը։

3. Հորինում, նկարում եք ձեր սուպերհերոսին, գրում՝ ով է նա, ինչ է նրա անունը։

Print an activity for the song.

Taron’s Superhero

Areg’s Superhero

David’s superhero

Taron’s Superhero

Martin’s Superhero