Թուղթը աղբ չէ, պլաստիկը աղբ չէ, ապակին աղբ չէ

42303339_1873422989420148_1322696463691546624_n

Բնապահպանական նախագիծ՝ «Թուղթը աղբ չէ․․․»

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դպրոցներ, տարատարիք սովորողներ, սեբաստացի ընտանիքներ

Իրականացման ժամկետը`հոկտեմբերի  15-27-ը

Նպատակը՝ ձևավորել աղբի տեսակավորման մշակույթ, քչացնել աղբի քանակությունը, վերամշակման հանձնել թուղթը, պլաստիկն ու ապակին։

Ընթացքը՝ սովորողները տանը տեսակավորում են թուղթը, պլաստիկն ու ապակին՝ տարբեր տարաներում։ Լուսաբանում, տեսաձայնագրում, պատմում՝ հայերեն կամ օտար լեզուներով՝ նախապես սովորելով համապատասխան բառապաշար, ծանոթանալով այլոց փորձին։

Նշված օրը հավաքածը բերում են դպրոց՝ հանձնելու դրանք վերամշակման։

Վերամշակման է հանձնվում նաև դպրոցների տեսակավորած թուղթը, պլաստիկն ու ապակին։

Նախագիծը ամփոփվում է սեմինարով։

images

Նվազեցրու՛, վերամշակի՛ր, կրկին օգտագործի՛ր, խնդրում եմ։

Դու կարող ես օգնել Երկիր մոլորակին եթե

Վերամշակես պլաստիկը, ապակին ու թիթեղը,

Նվազեցնես քո երկրի աղբը։

Նախագծի կազմակերպիչներ “Eco Aghb”& ՝”Team time” կազմակերպությունները։

Նախորդ համագործակցումը՝ 

«Сортированные отходы — не мусор»

Природоохранный проект

23 июня в 10:00, мы с двумя учениками пятого класса Северной школы «Мхитар Себастаци» на машине проехали по всем зданиям образовательного комплекса, начиная с Колледжа, заканчивая Медиацентром, чтобы забрать собранный ими за неделю «мусор», который уже совсем не мусор.

А собирали мы не просто мусор, а бумагу и пластик.

 

Կրտսեր դպրոցի անգլերեն լեզվի առարկայական ծրագիր (2018-2019թթ)

1-ին դասարան

Գրենական պիտույքներ-classroom objects

classroom objects flashcards to colour and write

Իմ խաղալիքները-My toys

Song about My toys

Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրություն

The parts of the body, clothes, Have got

 

Color song

 

Ընտանի և վայրի կենդանիներ-Domestic and wild animals

Domestic animals

Wild animals

Զգացմունքի/վիճակի պարզ նկարագրություն Emotions/feelings·

Clothes

Game:Colors and clothes

Describing , Describing 2

Fruits and Vegetables 

Fruits and vegetables-1

Հոդ (a, an, the)·

The use of articles    

Game: Articles

Grammar test-Articles

Worksheet-Articles

 

Գոյական /թիվ—s, որոշ բացառություններ-man- men,woman-women, child- children, mouse-mice, sheep- sheep/·

Ածական /գույն, չափ, ձև/·

Դերանուն /անձնական-,ստացական, հարցական/what,who/·

Նախդիր /in, on, under, at, to-ուղղություն/·

Բայ-ժամանակաձև-  երկա անորոշ,    ներկա շարունակական։

Պարզ նախադասություններ, առօրյա   պարզ գործողությունների նկարագրեր

/քերականական  այս պարզաբանումները ահրաժեշտ  են դասավանդողին,  սովորողը այս  ամենը  կիրառում  է  դեռ առանց գիտակցելու, մեխանիկորեն/

Փետրվարի 4 – ստուգատեսային տոն – ղափամա

Մարտի 7-ապրիլի 7 – «Ձոն». տեխնոլոգիական ստուգատես

Ապրիլի 18-22 – ռազմամարզական խաղերի հանրակարթական բաց ստուգատես

 

2-րդ դասարան

Առաջին դասարանի համար նախատեսված դասերը, ավելացրած տեսողական տառաճանաչության վերաբերյալ նյութեր:

Alphabet game

Wordshake

JOLLY SONGS A-Z(from the big book JOLLY SONGS)

Play a word game to practice actions vocabulary.

Match the word to the picture.

Match the word to the picture.

classroom actions vocabulary

Քերականություն-Grammar

Հոդ /a, an, the/·

Գոյական /թիվ—s, -ss որոշ բացառություններ-knife-knives, wolf-wolves, shelf-shelves/·         Հաշվելի-անհաշվելի գոյականներ-milk,water, snow, bread, etc.·

Ստացական հոլով-‗s·

Ածական /գույն, չափ, ձև, որակ/·

Adjective  

Դերանուն /անձնական, ստացական, հարցական /what, who/·

Նախդիր /in, on, under, at, by, to, near, over, between/·

Prepositions of place

Բայ-ժամանակաձև- ներկա անորոշ, ներկա շարունակական պարզ նախադասություններ, առօրյա պարզ գործողությունների նկարագրեր

Կրկնողություն

Իմ շրջապատը, շրջապատող առարկաներ Classroom, my room, school yard, my playground,

Իմ ընտանիքը·         Grannies, uncle, aunt

Toys Խաղալիքները         Chess, computer games,·  outdoor games,

Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրություն- Tall, short, big, little,· small, description of the face, dress,

Զգացմունքի/վիճակիպարզ նկարագրություն·

Emotions/feelings·Emotions/feelings·         I am thirsty, I am ill, I am· busy, I am surprised, I am angry, I am glad

3-4-րդ դասարաններ

III-IV  դասարանI և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-4-րդ դասարաններում` բառապաշարի ավելացմամբ, ինչպես նաև ավելանում են ստորև բերված թեմաները: Դասավանդումը անցկացվում է նաև արդեն դասագրքերով:

 

Կրկնություն՝ Բնակավայրը , բնակարան

սենյակ, մասնագիտություններ, Ժամացույց, ժամանակ, ընտանիք, ազգականներ, զգացմունքներ:

Տարվա եղանակներ Song 

Ամիսներ

Շաբաթվա օրեր·

Նախասիրությունները   /ազատ ժամանակ/·

Ուսումնական· առարկաներ·

Սնունդ /նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք/·

Օրվա նկարագիր

գումարում, հանում·

Բնության, շրջապատի  պարզ նկարագրեր

Քերականություն

Հոդ /a, an, the/·

Գոյական  /եզակի-հոգնակի· թիվ,

հոգնակի   թվի բացառությունները, / գոյականի  ստացական հոլովը  -‘s, հաշվելի, անհաշվելի գոյականներ

Ածական / Ածական /գույն, չափ, ձև,·

/անձնական, ցուցական-this-these,         that-those,                       հարցական,ստացական/Նախդիր-/in, on, under, at, to, near, above, behind, next to, in front of,

4-րդ դասարան

Ավելանում է՝  Բայ /կանոնավոր-անկանոն բայեր/, Անցյալ անորոշ, Ապառնի- պարզ նկարագրություններ,·         Մոդալ բայեր /can, may, must/ Դերանուն /Մակբայ /-ly /Թվական /քանակական և դասական/·

5-րդ դասարան

 • Իմ ընկերները, իմ բարեկամները Test-Are you a good friend?
 • Իմ պարտականությունները
 • Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը
 • Տարվա եղանակներ և  դպրոցական  արձակուրդ
 • Ճանապարհորդություն (ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ)

 

Քերականություն (Անգլերեն)

Ձևաբանություն
Գոյական (The Noun)
ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
Ածական (The Adjective)
ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

Մակբայ (The Adverb)
Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
Դերանուն (The Pronoun)
Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
Նախդիր (The Preposition)
About, after, with, till, behind
Բայ (The Verb)
ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
Շարահյուսություն
ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

Գրականություն

1-ին     դասարանում     դասավանդումը     իրականացվում     է     առանց     դասագրքերի, օգտագործվում     են    ուսումնական     կայքեր,     հատուկ    համակարգչային     խաղեր:

/Օգտագործվող  կայքեր-  www.genkienglish.net  www.tolearnenglish.comwww.angles365.com , Կրթահամալիրում ստեղծված ―English 1-2  CD, որը ներառում է  8 թեմատիկ   դաս`   համապատասխան   ծրագրի   պահանջներին:   Յուրաքանչյուր   դաս ներառում է անհրաժեշտ բառապաշար, երգացանկ, ոտանավորներ և խաղեր/:

2-րդ դասարան-Ապրեսյան 3

3-րդ դասարան- Վերեշագինա 2

4-րդ դասարան-Ապրեսյան-4,  Round Up-2

5-րդ դասարան- Գասպարյան-5

 

(2016-2017թթ) 1-ից 5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագիր

1-3-րդ դասարանների առարկայական ծրագիր

1-3-րդ դասարաններում օտար լեզվի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։
Առարկայի ուսուցման նպատակը

Կրտսեր դպրոցում օտար լեզվի դասավանդման հիմնական նպատակն է սովորողի մոտ խոսակցական, հաղորդակցական լեզվի, օտար լեզվով միմյանց հետ շփվելու, օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման  հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը:  Կարևոր խնդիր և նպատակ է նաև ստացած գիտելիքների և հմտությունների գործածման կարողության զարգացումը: Այս տարիքից դրվում են նաև քերականական, հնչունաբանական, շարահյուսական գիտելիքների  հիմքերը:

Առարկայի ուսուցման խնդիրները

Առաջին դասարանում իրականացվում է սովորողի ծանոթացում-ընտելացումը նոր, իր համար գրեթե լիովին անծանոթ լեզվին: Այս տարիքում այդ ծանոթացումը հիմնականում իրականացվում է երգերի, մուլտֆիլմերի, խաղերի միջոցով: Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից դասերը պետք է անցկացվեն անգլերեն: Դրա համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ամեն օր ներմուծել մեկ-երկու առօրյա բառ, արտահայտություն, դրանք անընդհատ գործածել և կրկնել և ավելացնել: Դասարանային բոլոր գործողությունները աստիճանաբար արտահայտվելու են միայն անգլերեն: Դասավանդողը անգլերեն խոսելիս պետք է հստակ գիտակցի, որ ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին: Տառաճանաչությունն ամփոփվում է 2-րդ դասարանի վերջում: Սովորողները օտար լեզվի մեկ տարվա ուսուցման բոլոր մեթոդների շնորհիվ (համակարգչի ստեղնաշար, երգերի և ոտանավորների կարաոկե, համակարգչային ուսումնական խաղեր և այլն) ճանաչում են բոլոր տառերը: Մինչ այդ նրանք արդեն ծանոթ են լինում անգլերեն հնչուններին «Jolly phonics» մեթոդի շնորհիվ:

Երկրորդ դասարանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճանաչության հիմքերը ամրապնդում է ընթերցման և գրառման միջոցով:

1-ին դասարան

 1. Ձևավորել սովորողի՝ օտար  լեզվի  մասին  տարրական  պատկերացում-երգերի, ոտանավորների, պարզ, առօրեական  հարց ու պատասխանի միջոցով։
 2. Զարգացնել լսելու, հասկանալու և խոսելու հմտությունները.
 • լսել և հասկանալ դասավանդողի պարզ խոսքը
 • լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
 • լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
 • լսել և հասկանալ պարզ, առօրեական երկխոսություններ
 • լսել և ճիշտ պատասխանել հարցերին
 • կարողանալ վարել փոքր երկխոսություններ։
 1. Ձևավորել սովորողի տարիքին համապատասխան բառապաշար, որը կազմվում է ուսուցանվող թեմաների բառապաշարից։
 2. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները կարողանում են ինքնուրույն բացել խաղերի, նյութերի թղթապանակները, ընտրել խաղը, խաղալ: Ուսուցչի օգնությամբ գտնում են անհրաժեշտ կայքը, ընտրում խաղը, դասը, երգը, կատարում այն: Կարողանում են ուսուցչի բլոգում գտնել իրենց դասարանի համար նախատեսած բաժինը և օգտագործե այնտեղ տեղադրված նյութերը:
 3. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ առանց դրանք անվանելու։ Նման գործունեությունը հիմնականում իրականացվում է խաղերի միջոցով

2-րդ դասարան

 1. Ձևավորել սովորողի՝ օտար լեզվի տառերի և հնչյունների մասին պատկերացում։ Ակտիվ խաղերի, բառախաղերի, փոքրիկ տեքստերի, երկխոսությունների միջոցով սովորողները կարդում են, արտասանում են և արտաբերում են տառերն ու հնչյունները:
 2. Զարգացնել լսելու, ունկնդրելու կարողությունները։
  • լսել և հասկանալ դասավանդողի  խոսքը
  • լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
  • լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
  • լսել և հասկանալ պարզ, առօրեական երկխոսություններ
  • լսել և ճիշտ պատասխանել հարցերին
 3. Զարգացնել օտար լեզվով խոսելու հմտությունները։ Սովորողները պետք է կարողանան ինքնուրույն կամ ուսուցչի մինիմալ միջամտությամբ վարել երկխոսություններ, խոսել առօրյա թեմաներով
 4. Ընդլայնել բառապաշարը։ Եղած բառապաշարին յուրաքանչյուր տարվա մեջ պետք է ավելանա մոտավորապես 100 բառ
 5. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները ինքնուրույն գտնում են խաղերը, գիտեն անհրաժեշտ ուսումնական կայքերի հասցեները, բացում են դրանք, ընտրում նյութը, կատարում: Կարողանում են լուսանկարել:
 6. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ խաղերի միջոցով։

3-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։ Սովորողի և ուսուցչի խոսքի գրեթե 80% պետք է հնչի ուսուցանվող օտար լեզվով:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները: Սովորողները պետք է կարողանան առօրյա թեմաների շուրջ փոքրիկ տեքստերով տալ իրենց կարծիքը, արտահայտել իմացած տեղեկությունները:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը, որը պետք է լինի իրենց ուսուցանվող թեմաների շրջանակներում
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։ Սովորողները կարդում և հասկանում են իրենց տարիքի համար նախատեսված գրականությունը, լսում և կատարում են ուսուցչի հրահանգները, լսում, հասկանում և պատասխանում է ուսուցչի հարցերին:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ դասավանդողի օգնությամբ և ինքնուրույն: Սովորողները ինքնուրույն բացում են անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում: Լուսանկարում են, ձայնագրում, արված նյութը ներբեռնում համակարգչում: Կարողանում են էլեկտրոնային փոստից ներբեռնել ֆայլեր:
 7. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։

4-5-րդ դասարաններ

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

 1. Ունկնդրում
 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ բանավոր մշակված խոսքը, որը կպարունակի մեկ-երկու անծանոթ բառ։
 1. Խոսել
 • վարել փոքր երկխոսություններ իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • արտահայտել հարցեր, խնդրանք, տալ պատասխաններ։
 1. Ընթերցել
 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։
 1. Գրել
 • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով անցած բառերը
 • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ
 • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Ծրագրի խնդիրները.

4-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ վաերլ փոքր երկխոսություններ, քննարկումներ, տալ կարծիքներ:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են հորինել փոքր պատմություններ, կատարել թարգմանություններ՝ տեղադրելով դրանք իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։ Սովորողները կարող են իրենց տարիքին համապատասխան ֆիլմեր և մուլտֆիլմներ, աուդիոնյութեր լսել և հասկանալ, կարդալ տեքստեր և հասկանալ դրանք ընդհանուր իմաստը:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն կարողանում են լուսանկարներից և ձայնային ֆայլերից պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:
 8. Սովորեցնել անհրաժեշտ քերականական տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։

5-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսքը։ Սովորողները փոքրիկ ռադիոլուրեր են պատրաստում օտար լեզվով՝ հարցազրույցներ վերցնում սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները իրենց թարգմանություններն ու ստեղծագործությունները տեղադրում են իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով տարբեր դարձվածաբանական արտահայտություններ, ասացվացքներ և այլն։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ /մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն/ թարգմանությունների միջոցով:
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ) ինքնուրույն: Սովորողը ինքնուրույն օգտագործում է ֆոտոխցիկը, ձայնագրիչը, կարողանում է վերցնել հարցազրույցներ, խմբագրել աուդիո և ֆոտո ֆայլեր, տեղադրել դրանք կայքում
 1. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, պարզաբանելով դրանք և ամրապնդելով օրինակներով:
 2. I դասարան
  Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համար առաջարկվողնյութեր Քերականություն
  ·         Ողջույնի  ձևերHello, Hi,Good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, bye-bye·         ԾանոթությունWhat‘s your name?How old are you? How are you?·         ԳործողություններStand up, sit down, sing, play, count, listen, look,·         Թվական 1-10-ը ·         Երգեր, ոտանավորներ,դասարանական հրահանգներ♫ Hello, hello, let‘s sing hello, hello, Stand up, sit down, let‘s sing hello, hello, Good bye, good bye, let‘s sing good bye, good bye.♫ Good morning, I am your teacher, Good morning you are my students, Good morning, what‘s your name? My name is…..Please, stand up, please, sit down,Please, stand up, please sit down,Good morning…♫ One, two, three, four, five Let‘s count, let‘s count and sing Six, seven, eight, nine, ten,Let‘s sing this song again.♫ Happy birthday, happy birthdayHow old are you? How old are you?Five or six or seven? Five or six or seven?How old are you? How old are you? ·         Հոդ (a, an, the)·         Գոյական /թիվ—s, որոշբացառություններ-man- men,woman-women, child- children, mouse-mice, sheep- sheep/·         Ածական /գույն, չափ, ձև/·         Դերանուն /անձնական-,ստացական, հարցական/what,who/·         Նախդիր /in, on, under, at, to-ուղղություն/·         Բայ-ժամանակաձև-          ներկա անորոշ,               ներկա շարունակական։                              Պարզ նախադասություններ, առօրյա                               պարզ գործողությունների նկարագրեր·         /քերականական                               այս պարզաբանումները ահրաժեշտ                                        են դասավանդողին,               սովորողը այս  ամենը  կիրառում  է  դեռ առանց գիտակցելու,մեխանիկորեն/
  ·         Իմ շրջապատը,շրջապատող առարկաներ My classroom, door, window, picture, computer,whiteboard, pen, pencil, book, bag·         Իմ ընտանիքը·         Mother, father, brother, sister,·         Խաղալիքները  Mother, father, sister, brother,One, two, three, fourWe are the family of four.♫ «Teddy Bear»♫  One and two and three and four·         I am sitting on the floor,·         I am playing with my ball·         And a pretty little doll…. (car-star, dog-
  Toy, teddy bear, doll, ball, car, bicycle,·         Գործողություններ Open, close, watch, draw, frog, hen-pen, house-mouse, hare-bear…)
  ·         Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրությունThe parts of the body, clothes (shirt, skirt, hat, shoes, boots, cap, jacket)·         Have got ♫  Head and shoulders, knees and toes…One head, one nose, two eyes, (3)And one, two, three, four, five. Two arms, two hands, two legs (3) And one, two, three, four, five.
  ·         ԳույներColours ♫  «Colours of the rainbow»♫  «My box of colours»
  ·         ԿենդանիներAnimals (domestic, wild)Dog, cat, mouse, horse, cow, sheep, goose, duck, hen, pig, rabbit, hare, bear, wolf, fox ♫  There was a farmer, who had a dogAnd Bingo was its name. (B-I-N-G-O)There was a farmer, who had a cat, And Nabee was its name. (N-A-B-E-E) There was a farmer, who had a bird, And Cucoo was its name (C-U-C-O-O).
  ·         ՏոներBirthday, New Year, Mother’s day, Christmas, Easter ♫ Happy birthday, happy birthdayHow old are you? How old are you?Five or six or seven? Five or six or seven?How old are you? How old are you?♫ New year songs Father Frost, Father Frost, Bring many toysFor little girls and little boys.·         ♫ «Have you seen the Easter bunny?»·         ♫ «Lady Bug, Lady Bug.»·          «My dear, dear, mummy»
  ·         Մրգեր, բանջարեղեն,սնունդFood, mealsApple, orange, banana,·         apricot, peach, pear, plum, grapes, tomato, potato, ♫ I like apples, I like apples,What’s  about you? What’s  about you? Strawberry, banana, Strawberry, banana, I like apples, too, I like apples, too.·          One, two, three-let me see
  cucumber, onionIce-cream, candy, chocolate, sandwich, juice, milk, water, tea, coffee·         Իմ նախասիրությունները·         I like/I don‘t like Who likes coffee, who likes tea.
  ·         Զգացմունքի/վիճակի պարզ նկարագրություն Emotions/feelings·         I am happy, I am sad·         I am hungry, I am tired
  II դասարան
  Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համարառաջարկվող նյութեր Քերականություն
  ·         ԾանոթությունԿրկնողություն  What‘syour name? How old areyou? How are you?Նոր նյութWhere are you from?Interrogative sentences: How many…? Do you like…? What do you like? Have you got…?·         Թվական` տասնյակներ,·         100 ·         Հոդ /a, an, the/·         Գոյական /թիվ—s, -ss որոշբացառություններ-knife-knives, wolf-wolves, shelf-shelves/·         Հաշվելի-անհաշվելի գոյականներ-milk,water, snow, bread, etc.·         Ստացական հոլով-‗s·         Ածական /գույն, չափ, ձև, որակ/·         Դերանուն /անձնական, ստացական, հարցական /what, who/·         Նախդիր /in, on, under, at, to, near, /·         Բայ-ժամանակաձև- ներկա անորոշ, ներկա շարունակական պարզ նախադասություններ, առօրյա պարզ գործողությունների նկարագրեր
  ·         Իմ շրջապատը,շրջապատողառարկաներ Կրկնողություն- Classroom, my room, school yard, my playground,·         Իմ ընտանիքը·         Կրկնողություն- Grannies, uncle, aunt
  ·         ԽաղալիքներըԿրկնողություն-·         Chess, computer games,·         outdoor games,
  ·         Արտաքին տեսքի պարզնկարագրություն Կրկնողություն- Tall, short, big, little,·         small, description of the face, dress,
  ·         Զգացմունքի/վիճակիպարզ նկարագրություն·         Կրկնողություն- Emotions/feelings·         I am thirsty, I am ill, I am·         busy, I am surprised, I am angry, I am glad
  III-IV  դասարանI և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-4-րդ դասարաններում` բառապաշարի ավելացմամբ, ինչպես նաև ավելանում են ստորև բերված թեմաները: Դասավանդումը անցկացվում է նաև արդեն դասագրքերով:
  Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համար առաջարկվող նյութեր
  ·           Տարվա եղանակներ, ամիսներ, շաբաթվա օրեր·            Բնակավայրը, բնակարան, սենյակ·            Մասնագիտություն ներ·            Նախասիրությունն երը               /ազատ ժամանակ/·            Ուսումնական·         առարկաներ·            Սնունդ /նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք/·            Օրվա նկարագիր Ազգականներ Ժամացույց, ժամանակ, գումարում, հանում·            Բնության, շրջապատի               պարզ նկարագրեր·         Զգացմունքներ ·         Ուսուցման համար առաջարկվող նյութերը` դասագրքերից, ուսումնական կայքերից ·         Հոդ /a, an, the/·         Գոյական             /եզակի-հոգնակի·         թիվ,       հոգնակի                             թվի բացառությունները,                                               /, գոյականի                                           ստացական հոլովը                               -‘s,                          հաշվելի անհաշվելի գոյականներ Ածական / Ածական /գույն, չափ, ձև,·         ակ/·         Բայ /կանոնավոր-անկանոն բայեր/, Անցյալ անորոշ, Ապառնի- պարզ նկարագրություններ,·         Մոդալ բայեր /can, may, must/ Դերանուն           /անձնական, ցուցական-this-these,         that-those,                       հարցական,ստացական/Նախդիր-/in, on, under, at, to, near, above, behind, next to, in front of, /Մակբայ /-ly /Թվական     /քանակական     ևդասական/·

   

  Թեմաներ 5-րդ դասարան

  • Ես և իմ շրջապատը
  • Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները
  • Իմ ընտանիքը
  • Իմ պարտականությունները
  • Իմ բնակարանը
  • Դպրոց
  • Դպրոցական առօրյա
  • Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը
  • Հագուստ
  • Գնումներ
  • Տարվա եղանակներ և  դպրոցական  արձակուրդ
  • Ճանապարհորդություն (ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ)

  Տոներ
  Մխիթար Սեբաստացու օրեր
  Նոր տարի
  Սուրբ Ծննդյան տոներ
  Զատիկ
  Ձոն
  Երեխաների պաշտպանության օր
  5-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները.

  Քերականություն (Անգլերեն)

  Ձևաբանություն
  Գոյական (The Noun)
  ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

  բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
  գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
  Ածական (The Adjective)
  ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
  բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
  գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

  Մակբայ (The Adverb)
  Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
  Դերանուն (The Pronoun)
  Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
  Նախդիր (The Preposition)
  About, after, with, till, behind
  Բայ (The Verb)
  ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
  բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
  գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
  դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
  ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
  զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
  է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
  ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
  թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
  ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
  Շարահյուսություն
  ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
  բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
  գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

  Գրականություն

  1-ին     դասարանում     դասավանդումը     իրականացվում     է     առանց     դասագրքերի, օգտագործվում     են    ուսումնական     կայքեր,     հատուկ    համակարգչային     խաղեր:

  /Օգտագործվող  կայքեր-  www.genkienglish.net  www.tolearnenglish.comwww.angles365.com , Կրթահամալիրում ստեղծված ―English 1-2  CD, որը ներառում է  8 թեմատիկ   դաս`   համապատասխան   ծրագրի   պահանջներին:   Յուրաքանչյուր   դաս ներառում է անհրաժեշտ բառապաշար, երգացանկ, ոտանավորներ և խաղեր/:

  2-րդ դասարան-Գ.Գասպարյան-3

  3-րդ դասարան- 1-ին կիսամյակ-Ապրեսյան ―ABC, 2-րդ կիսամյակ՝ Գասպարյան -4

  4-րդ դասարան-Գասպարյան-4, Верешагина-3,  Round Up-2

  5-րդ դասարան-Верешагина-IV, Գասպարյան-5, Round Up-2 /շարունակություն/, Верешагина-3 /Reader/,