Անգլերենի հունիսյան ֆլեշմոբ

  1. Read, learn and fill in./ Կարդացեք, սովորեք և լրացրեք
my-mine-իմ-իմը, you-yours-դու-քոնը, his-his-նա-նրանը, her-hers-նա-նրանը, we-ours-մենք-մերը, you-yours-դուք-ձերը, they-theirs-նրանք-նրանցը

This is my book. Սա իմ գիրքն է:

 

Fill in/Լրացնել

 

It’s  Սա իմն է:

Is this your pen? Սա քո գրի՞չն է: It’s  Սա քոնն է:
This is his ruler. Սա իր քանոնն է: It’s Սա նրանն է:
Her shirt is green. Նրա վերնաշապիկը կանաչ է … is brown. Նրանը կանաչ է:
We like our dog. Մենք սիրում ենք մեր շանը: This dog is  Այս շունը մերն է:
This is their telephone. Սա նրանց հեռախոսն է: This telephone is … Այս հեռախոսը նրանցն է:

2.

Watch the dialogue and unswer the questions up to 5 minutes. Then just watch and have fun.

Դիտե՛ք երկխոսությունը և պատասխանեք հարցերին՝ մինչև 5 րոպեն, մնացածը պարզապես դիտեք և վայելեք:

  1. What’s the first room that children are passing by? Ո՞րն է առաջին սենյակը, որի կողքով անցնում են երեխաները: That’s …
  2. What’s the second room that children are passing by? That’s…
  3. Who is Mr. Kim? Mr. Kim is the …
  4. What kind of sport do the children do? They do…
  5. What time does Kate get up? She gets up at…
  6. Explain the meaning of “early bird?” “Early bird” means to …
  7. Whose bike is this? It’s…
  8. Is this your bike? Yes it’s …