Փետրվար-մայիս անգլերենի ծրագիրը, ներառյալ նախագծերը

Ուսուցանվող նյութ, Ուսուցանման համար առաջարկվող նյութեր, քերականություն, նախագծային աշխատանք

1-ին դասարան

Գրենական պիտույքներ-classroom objects

classroom objects flashcards to colour and write

Իմ խաղալիքները-My toys

Song about My toys

Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրություն

The parts of the body, clothes, Have got

 

Color song

 

Ընտանի և վայրի կենդանիներ-Domestic and wild animals

Domestic animals

Wild animals

Զգացմունքի/վիճակի պարզ նկարագրություն Emotions/feelings·

Clothes

Game:Colors and clothes

Describing , Describing 2

Fruits and Vegetables 

Fruits and vegetables-1

Հոդ (a, an, the)·

The use of articles    

Game: Articles

Grammar test-Articles

Worksheet-Articles

 

Գոյական /թիվ—s, որոշ բացառություններ-man- men,woman-women, child- children, mouse-mice, sheep- sheep/·

Ածական /գույն, չափ, ձև/·

Դերանուն /անձնական-,ստացական, հարցական/what,who/·

Նախդիր /in, on, under, at, to-ուղղություն/·

Բայ-ժամանակաձև-  երկա անորոշ,    ներկա շարունակական։

Պարզ նախադասություններ, առօրյա   պարզ գործողությունների նկարագրեր

/քերականական  այս պարզաբանումները ահրաժեշտ  են դասավանդողին,  սովորողը այս  ամենը  կիրառում  է  դեռ առանց գիտակցելու, մեխանիկորեն/

Փետրվարի 4 – ստուգատեսային տոն – ղափամա

Մարտի 7-ապրիլի 7 – «Ձոն». տեխնոլոգիական ստուգատես

Ապրիլի 18-22 – ռազմամարզական խաղերի հանրակարթական բաց ստուգատես

 

2-րդ դասարան

Առաջին դասարանի համար նախատեսված դասերը, ավելացրած տեսողական տառաճանաչության վերաբերյալ նյութեր:

Alphabet game

Wordshake

JOLLY SONGS A-Z(from the big book JOLLY SONGS)

Play a word game to practice actions vocabulary.

Match the word to the picture.

Match the word to the picture.

classroom actions vocabulary

Քերականություն-Grammar

Հոդ /a, an, the/·

Գոյական /թիվ—s, -ss որոշ բացառություններ-knife-knives, wolf-wolves, shelf-shelves/·         Հաշվելի-անհաշվելի գոյականներ-milk,water, snow, bread, etc.·

Ստացական հոլով-‗s·

Ածական /գույն, չափ, ձև, որակ/·

Adjective  

Դերանուն /անձնական, ստացական, հարցական /what, who/·

Նախդիր /in, on, under, at, by, to, near, over, between/·

Prepositions of place

Բայ-ժամանակաձև- ներկա անորոշ, ներկա շարունակական պարզ նախադասություններ, առօրյա պարզ գործողությունների նկարագրեր

Կրկնողություն

Իմ շրջապատը, շրջապատող առարկաներ Classroom, my room, school yard, my playground,

Իմ ընտանիքը·         Grannies, uncle, aunt

Toys Խաղալիքները         Chess, computer games,·  outdoor games,

Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրություն- Tall, short, big, little,· small, description of the face, dress,

Զգացմունքի/վիճակիպարզ նկարագրություն·

Emotions/feelings·Emotions/feelings·         I am thirsty, I am ill, I am· busy, I am surprised, I am angry, I am glad

3-4-րդ դասարաններ

III-IV  դասարանI և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-4-րդ դասարաններում` բառապաշարի ավելացմամբ, ինչպես նաև ավելանում են ստորև բերված թեմաները: Դասավանդումը անցկացվում է նաև արդեն դասագրքերով:

 

Կրկնություն՝ Բնակավայրը , բնակարան

սենյակ, մասնագիտություններ, Ժամացույց, ժամանակ, ընտանիք, ազգականներ, զգացմունքներ:

Տարվա եղանակներ Song 

Ամիսներ

Շաբաթվա օրեր·

Նախասիրությունները   /ազատ ժամանակ/·

Ուսումնական· առարկաներ·

Սնունդ /նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք/·

Օրվա նկարագիր

գումարում, հանում·

Բնության, շրջապատի  պարզ նկարագրեր

Քերականություն

Հոդ /a, an, the/·

Գոյական  /եզակի-հոգնակի· թիվ,

հոգնակի   թվի բացառությունները, / գոյականի  ստացական հոլովը  -‘s, հաշվելի, անհաշվելի գոյականներ

Ածական / Ածական /գույն, չափ, ձև,·

/անձնական, ցուցական-this-these,         that-those,                       հարցական,ստացական/Նախդիր-/in, on, under, at, to, near, above, behind, next to, in front of,

4-րդ դասարան

Ավելանում է՝  Բայ /կանոնավոր-անկանոն բայեր/, Անցյալ անորոշ, Ապառնի- պարզ նկարագրություններ,·         Մոդալ բայեր /can, may, must/ Դերանուն /Մակբայ /-ly /Թվական /քանակական և դասական/·

5-րդ դասարան

 • Իմ ընկերները, իմ բարեկամները Test-Are you a good friend?
 • Իմ պարտականությունները
 • Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը
 • Տարվա եղանակներ և  դպրոցական  արձակուրդ
 • Ճանապարհորդություն (ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ)

 

Քերականություն (Անգլերեն)

Ձևաբանություն
Գոյական (The Noun)
ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
Ածական (The Adjective)
ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

Մակբայ (The Adverb)
Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
Դերանուն (The Pronoun)
Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
Նախդիր (The Preposition)
About, after, with, till, behind
Բայ (The Verb)
ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
Շարահյուսություն
ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

Գրականություն

1-ին     դասարանում     դասավանդումը     իրականացվում     է     առանց     դասագրքերի, օգտագործվում     են    ուսումնական     կայքեր,     հատուկ    համակարգչային     խաղեր:

/Օգտագործվող  կայքեր-  www.genkienglish.net  www.tolearnenglish.comwww.angles365.com , Կրթահամալիրում ստեղծված ―English 1-2  CD, որը ներառում է  8 թեմատիկ   դաս`   համապատասխան   ծրագրի   պահանջներին:   Յուրաքանչյուր   դաս ներառում է անհրաժեշտ բառապաշար, երգացանկ, ոտանավորներ և խաղեր/:

2-րդ դասարան-Ապրեսյան 3

3-րդ դասարան- Վերեշագինա 2

4-րդ դասարան-Ապրեսյան-4,  Round Up-2

5-րդ դասարան- Գասպարյան-5

 

(2016-2017թթ) 1-ից 5-րդ դասարանների անգլերենի առարկայական ծրագիր

1-3-րդ դասարանների առարկայական ծրագիր

1-3-րդ դասարաններում օտար լեզվի դասընթացն իրականացվում է «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի շրջանակում, ուսումնական նախագծերը մշակվում և իրականացվում են դասվարի մասնակցությամբ։
Առարկայի ուսուցման նպատակը

Կրտսեր դպրոցում օտար լեզվի դասավանդման հիմնական նպատակն է սովորողի մոտ խոսակցական, հաղորդակցական լեզվի, օտար լեզվով միմյանց հետ շփվելու, օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման  հմտությունների ձևավորումն ու զարգացումը:  Կարևոր խնդիր և նպատակ է նաև ստացած գիտելիքների և հմտությունների գործածման կարողության զարգացումը: Այս տարիքից դրվում են նաև քերականական, հնչունաբանական, շարահյուսական գիտելիքների  հիմքերը:

Առարկայի ուսուցման խնդիրները

Առաջին դասարանում իրականացվում է սովորողի ծանոթացում-ընտելացումը նոր, իր համար գրեթե լիովին անծանոթ լեզվին: Այս տարիքում այդ ծանոթացումը հիմնականում իրականացվում է երգերի, մուլտֆիլմերի, խաղերի միջոցով: Դասավանդման առաջին իսկ տարվանից դասերը պետք է անցկացվեն անգլերեն: Դրա համար անհրաժեշտ է աստիճանաբար և հետևողականորեն ամեն օր ներմուծել մեկ-երկու առօրյա բառ, արտահայտություն, դրանք անընդհատ գործածել և կրկնել և ավելացնել: Դասարանային բոլոր գործողությունները աստիճանաբար արտահայտվելու են միայն անգլերեն: Դասավանդողը անգլերեն խոսելիս պետք է հստակ գիտակցի, որ ուսուցանվող նյութը պետք է համապատասխանի երեխայի մայրենի լեզվով ունեցած գիտելիքներին: Տառաճանաչությունն ամփոփվում է 2-րդ դասարանի վերջում: Սովորողները օտար լեզվի մեկ տարվա ուսուցման բոլոր մեթոդների շնորհիվ (համակարգչի ստեղնաշար, երգերի և ոտանավորների կարաոկե, համակարգչային ուսումնական խաղեր և այլն) ճանաչում են բոլոր տառերը: Մինչ այդ նրանք արդեն ծանոթ են լինում անգլերեն հնչուններին «Jolly phonics» մեթոդի շնորհիվ:

Երկրորդ դասարանից սկսած սովորողը ձեռք բերած տառաճանաչության հիմքերը ամրապնդում է ընթերցման և գրառման միջոցով:

1-ին դասարան

 1. Ձևավորել սովորողի՝ օտար  լեզվի  մասին  տարրական  պատկերացում-երգերի, ոտանավորների, պարզ, առօրեական  հարց ու պատասխանի միջոցով։
 2. Զարգացնել լսելու, հասկանալու և խոսելու հմտությունները.
 • լսել և հասկանալ դասավանդողի պարզ խոսքը
 • լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
 • լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
 • լսել և հասկանալ պարզ, առօրեական երկխոսություններ
 • լսել և ճիշտ պատասխանել հարցերին
 • կարողանալ վարել փոքր երկխոսություններ։
 1. Ձևավորել սովորողի տարիքին համապատասխան բառապաշար, որը կազմվում է ուսուցանվող թեմաների բառապաշարից։
 2. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները կարողանում են ինքնուրույն բացել խաղերի, նյութերի թղթապանակները, ընտրել խաղը, խաղալ: Ուսուցչի օգնությամբ գտնում են անհրաժեշտ կայքը, ընտրում խաղը, դասը, երգը, կատարում այն: Կարողանում են ուսուցչի բլոգում գտնել իրենց դասարանի համար նախատեսած բաժինը և օգտագործե այնտեղ տեղադրված նյութերը:
 3. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ առանց դրանք անվանելու։ Նման գործունեությունը հիմնականում իրականացվում է խաղերի միջոցով

2-րդ դասարան

 1. Ձևավորել սովորողի՝ օտար լեզվի տառերի և հնչյունների մասին պատկերացում։ Ակտիվ խաղերի, բառախաղերի, փոքրիկ տեքստերի, երկխոսությունների միջոցով սովորողները կարդում են, արտասանում են և արտաբերում են տառերն ու հնչյունները:
 2. Զարգացնել լսելու, ունկնդրելու կարողությունները։
  • լսել և հասկանալ դասավանդողի  խոսքը
  • լսել և կատարել ուսուցչի հրահանգները
  • լսել և հասկանալ պարզ մանկական երգեր
  • լսել և հասկանալ պարզ, առօրեական երկխոսություններ
  • լսել և ճիշտ պատասխանել հարցերին
 3. Զարգացնել օտար լեզվով խոսելու հմտությունները։ Սովորողները պետք է կարողանան ինքնուրույն կամ ուսուցչի մինիմալ միջամտությամբ վարել երկխոսություններ, խոսել առօրյա թեմաներով
 4. Ընդլայնել բառապաշարը։ Եղած բառապաշարին յուրաքանչյուր տարվա մեջ պետք է ավելանա մոտավորապես 100 բառ
 5. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց)՝ դասավանդողի օգնությամբ: Սովորողները ինքնուրույն գտնում են խաղերը, գիտեն անհրաժեշտ ուսումնական կայքերի հասցեները, բացում են դրանք, ընտրում նյութը, կատարում: Կարողանում են լուսանկարել:
 6. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ խաղերի միջոցով։

3-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։ Սովորողի և ուսուցչի խոսքի գրեթե 80% պետք է հնչի ուսուցանվող օտար լեզվով:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները: Սովորողները պետք է կարողանան առօրյա թեմաների շուրջ փոքրիկ տեքստերով տալ իրենց կարծիքը, արտահայտել իմացած տեղեկությունները:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը, որը պետք է լինի իրենց ուսուցանվող թեմաների շրջանակներում
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։ Սովորողները կարդում և հասկանում են իրենց տարիքի համար նախատեսված գրականությունը, լսում և կատարում են ուսուցչի հրահանգները, լսում, հասկանում և պատասխանում է ուսուցչի հարցերին:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ դասավանդողի օգնությամբ և ինքնուրույն: Սովորողները ինքնուրույն բացում են անհրաժեշտ կայքերը, ընտրում նյութերը, կատարում: Լուսանկարում են, ձայնագրում, արված նյութը ներբեռնում համակարգչում: Կարողանում են էլեկտրոնային փոստից ներբեռնել ֆայլեր:
 7. Սովորեցնել քերականական անհրաժեշտ տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։

4-5-րդ դասարաններ

Առարկայի ուսուցման նպատակը

Օտար լեզվով շփվելու, հաղորդակցվելու հմտությունների և կարողությունների զարգացում՝ ըստ խոսքային գործունեության չորս ուղղությունների.

 1. Ունկնդրում
 • ընկալել և հասկանալ ուսուցչի հրահանգները
 • հասկանալ ուսուցչի և ընկերների խոսքը,
 • լսել և հասկանալ բանավոր մշակված խոսքը, որը կպարունակի մեկ-երկու անծանոթ բառ։
 1. Խոսել
 • վարել փոքր երկխոսություններ իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ
 • փոխանակել մեկ-երկու նախադասություն իրեն ծանոթ իրադրության մեջ
 • արտահայտել հարցեր, խնդրանք, տալ պատասխաններ։
 1. Ընթերցել
 • ընթերցել պարզ տեքստեր՝ ընկալելով դրանց ընդհանուր իմաստը՝ առանց բառանի օգնության
 • կարողանալ բարձրաձայն կարդալ փոքր տեքստեր՝ պահպանելով առոգանության, հնչերանգի, շեշտադրության հիմնական կանոնները։
 1. Գրել
 • կազմել և գրել նախադասություններ ծանոթ խոսքային նմուշներով՝ օգտագործելով անցած բառերը
 • գրել փոքր շարադրություններ, շնորհավորական բացիկներ
 • լրացնել թեստեր, կատարել գրավոր վարժություններ։

Ծրագրի խնդիրները.

4-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են իրենց ծանոթ թեմաների շուրջ վաերլ փոքր երկխոսություններ, քննարկումներ, տալ կարծիքներ:
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները կարողանում են հորինել փոքր պատմություններ, կատարել թարգմանություններ՝ տեղադրելով դրանք իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով այն ևս 100 բառով:
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։ Սովորողները կարող են իրենց տարիքին համապատասխան ֆիլմեր և մուլտֆիլմներ, աուդիոնյութեր լսել և հասկանալ, կարդալ տեքստեր և հասկանալ դրանք ընդհանուր իմաստը:
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ (մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն)։
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ)՝ ինքնուրույն: Ինքնուրույն կարողանում են լուսանկարներից և ձայնային ֆայլերից պատրաստել ֆիլմեր պարզ ծրագրերով (Movie Maker), կիրառել SkyDrive-ը, ուսուցչի օգնությամբ պատրաստել կարաոկե, բացել ծանոթ ուսումնական կայքեր, կատարել առաջադրանքներ:
 8. Սովորեցնել անհրաժեշտ քերականական տարրեր՝ տալով որոշակի պարզաբանումներ։

5-րդ դասարան

 1. Զարգացնել խոսքը։ Սովորողները փոքրիկ ռադիոլուրեր են պատրաստում օտար լեզվով՝ հարցազրույցներ վերցնում սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից
 2. Զարգացնել գրելու հմտությունները։ Սովորողները իրենց թարգմանություններն ու ստեղծագործությունները տեղադրում են իրենց բլոգներում:
 3. Ընդլայնել բառապաշարը՝ ավելացնելով տարբեր դարձվածաբանական արտահայտություններ, ասացվացքներ և այլն։
 4. Զարգացնել ընթերցման և ունկնդրման հմտությունները։
 5. Զարգացնել սովորողի՝ իր գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու կարողությունը։
 6. Միջառարկայական կապ ստեղծել այլ առարկաների հետ /մայրենի, մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա, երգ և այլն/ թարգմանությունների միջոցով:
 7. Կիրառել ՏՀՏ-ներ (համակարգիչ, էլ.գրատախտակ, համացանց, ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ) ինքնուրույն: Սովորողը ինքնուրույն օգտագործում է ֆոտոխցիկը, ձայնագրիչը, կարողանում է վերցնել հարցազրույցներ, խմբագրել աուդիո և ֆոտո ֆայլեր, տեղադրել դրանք կայքում
 1. Սովորեցնել տարիքին համապատասխան քերականական տարրեր, պարզաբանելով դրանք և ամրապնդելով օրինակներով:
 2. I դասարան
  Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համար առաջարկվողնյութեր Քերականություն
  ·         Ողջույնի  ձևերHello, Hi,Good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, bye-bye·         ԾանոթությունWhat‘s your name?How old are you? How are you?·         ԳործողություններStand up, sit down, sing, play, count, listen, look,·         Թվական 1-10-ը ·         Երգեր, ոտանավորներ,դասարանական հրահանգներ♫ Hello, hello, let‘s sing hello, hello, Stand up, sit down, let‘s sing hello, hello, Good bye, good bye, let‘s sing good bye, good bye.♫ Good morning, I am your teacher, Good morning you are my students, Good morning, what‘s your name? My name is…..Please, stand up, please, sit down,Please, stand up, please sit down,Good morning…♫ One, two, three, four, five Let‘s count, let‘s count and sing Six, seven, eight, nine, ten,Let‘s sing this song again.♫ Happy birthday, happy birthdayHow old are you? How old are you?Five or six or seven? Five or six or seven?How old are you? How old are you? ·         Հոդ (a, an, the)·         Գոյական /թիվ—s, որոշբացառություններ-man- men,woman-women, child- children, mouse-mice, sheep- sheep/·         Ածական /գույն, չափ, ձև/·         Դերանուն /անձնական-,ստացական, հարցական/what,who/·         Նախդիր /in, on, under, at, to-ուղղություն/·         Բայ-ժամանակաձև-          ներկա անորոշ,               ներկա շարունակական։                              Պարզ նախադասություններ, առօրյա                               պարզ գործողությունների նկարագրեր·         /քերականական                               այս պարզաբանումները ահրաժեշտ                                        են դասավանդողին,               սովորողը այս  ամենը  կիրառում  է  դեռ առանց գիտակցելու,մեխանիկորեն/
  ·         Իմ շրջապատը,շրջապատող առարկաներ My classroom, door, window, picture, computer,whiteboard, pen, pencil, book, bag·         Իմ ընտանիքը·         Mother, father, brother, sister,·         Խաղալիքները  Mother, father, sister, brother,One, two, three, fourWe are the family of four.♫ «Teddy Bear»♫  One and two and three and four·         I am sitting on the floor,·         I am playing with my ball·         And a pretty little doll…. (car-star, dog-
  Toy, teddy bear, doll, ball, car, bicycle,·         Գործողություններ Open, close, watch, draw, frog, hen-pen, house-mouse, hare-bear…)
  ·         Արտաքին տեսքի պարզ նկարագրությունThe parts of the body, clothes (shirt, skirt, hat, shoes, boots, cap, jacket)·         Have got ♫  Head and shoulders, knees and toes…One head, one nose, two eyes, (3)And one, two, three, four, five. Two arms, two hands, two legs (3) And one, two, three, four, five.
  ·         ԳույներColours ♫  «Colours of the rainbow»♫  «My box of colours»
  ·         ԿենդանիներAnimals (domestic, wild)Dog, cat, mouse, horse, cow, sheep, goose, duck, hen, pig, rabbit, hare, bear, wolf, fox ♫  There was a farmer, who had a dogAnd Bingo was its name. (B-I-N-G-O)There was a farmer, who had a cat, And Nabee was its name. (N-A-B-E-E) There was a farmer, who had a bird, And Cucoo was its name (C-U-C-O-O).
  ·         ՏոներBirthday, New Year, Mother’s day, Christmas, Easter ♫ Happy birthday, happy birthdayHow old are you? How old are you?Five or six or seven? Five or six or seven?How old are you? How old are you?♫ New year songs Father Frost, Father Frost, Bring many toysFor little girls and little boys.·         ♫ «Have you seen the Easter bunny?»·         ♫ «Lady Bug, Lady Bug.»·          «My dear, dear, mummy»
  ·         Մրգեր, բանջարեղեն,սնունդFood, mealsApple, orange, banana,·         apricot, peach, pear, plum, grapes, tomato, potato, ♫ I like apples, I like apples,What’s  about you? What’s  about you? Strawberry, banana, Strawberry, banana, I like apples, too, I like apples, too.·          One, two, three-let me see
  cucumber, onionIce-cream, candy, chocolate, sandwich, juice, milk, water, tea, coffee·         Իմ նախասիրությունները·         I like/I don‘t like Who likes coffee, who likes tea.
  ·         Զգացմունքի/վիճակի պարզ նկարագրություն Emotions/feelings·         I am happy, I am sad·         I am hungry, I am tired
  II դասարան
  Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համարառաջարկվող նյութեր Քերականություն
  ·         ԾանոթությունԿրկնողություն  What‘syour name? How old areyou? How are you?Նոր նյութWhere are you from?Interrogative sentences: How many…? Do you like…? What do you like? Have you got…?·         Թվական` տասնյակներ,·         100 ·         Հոդ /a, an, the/·         Գոյական /թիվ—s, -ss որոշբացառություններ-knife-knives, wolf-wolves, shelf-shelves/·         Հաշվելի-անհաշվելի գոյականներ-milk,water, snow, bread, etc.·         Ստացական հոլով-‗s·         Ածական /գույն, չափ, ձև, որակ/·         Դերանուն /անձնական, ստացական, հարցական /what, who/·         Նախդիր /in, on, under, at, to, near, /·         Բայ-ժամանակաձև- ներկա անորոշ, ներկա շարունակական պարզ նախադասություններ, առօրյա պարզ գործողությունների նկարագրեր
  ·         Իմ շրջապատը,շրջապատողառարկաներ Կրկնողություն- Classroom, my room, school yard, my playground,·         Իմ ընտանիքը·         Կրկնողություն- Grannies, uncle, aunt
  ·         ԽաղալիքներըԿրկնողություն-·         Chess, computer games,·         outdoor games,
  ·         Արտաքին տեսքի պարզնկարագրություն Կրկնողություն- Tall, short, big, little,·         small, description of the face, dress,
  ·         Զգացմունքի/վիճակիպարզ նկարագրություն·         Կրկնողություն- Emotions/feelings·         I am thirsty, I am ill, I am·         busy, I am surprised, I am angry, I am glad
  III-IV  դասարանI և II դասարաններում ուսուցանվող բոլոր թեմաները կրկնվում են 3-4-րդ դասարաններում` բառապաշարի ավելացմամբ, ինչպես նաև ավելանում են ստորև բերված թեմաները: Դասավանդումը անցկացվում է նաև արդեն դասագրքերով:
  Ուսուցանվող նյութ Ուսուցանման համար առաջարկվող նյութեր
  ·           Տարվա եղանակներ, ամիսներ, շաբաթվա օրեր·            Բնակավայրը, բնակարան, սենյակ·            Մասնագիտություն ներ·            Նախասիրությունն երը               /ազատ ժամանակ/·            Ուսումնական·         առարկաներ·            Սնունդ /նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք/·            Օրվա նկարագիր Ազգականներ Ժամացույց, ժամանակ, գումարում, հանում·            Բնության, շրջապատի               պարզ նկարագրեր·         Զգացմունքներ ·         Ուսուցման համար առաջարկվող նյութերը` դասագրքերից, ուսումնական կայքերից ·         Հոդ /a, an, the/·         Գոյական             /եզակի-հոգնակի·         թիվ,       հոգնակի                             թվի բացառությունները,                                               /, գոյականի                                           ստացական հոլովը                               -‘s,                          հաշվելի անհաշվելի գոյականներ Ածական / Ածական /գույն, չափ, ձև,·         ակ/·         Բայ /կանոնավոր-անկանոն բայեր/, Անցյալ անորոշ, Ապառնի- պարզ նկարագրություններ,·         Մոդալ բայեր /can, may, must/ Դերանուն           /անձնական, ցուցական-this-these,         that-those,                       հարցական,ստացական/Նախդիր-/in, on, under, at, to, near, above, behind, next to, in front of, /Մակբայ /-ly /Թվական     /քանակական     ևդասական/·

   

  Թեմաներ 5-րդ դասարան

  • Ես և իմ շրջապատը
  • Ես, իմ ընկերները, իմ բարեկամները
  • Իմ ընտանիքը
  • Իմ պարտականությունները
  • Իմ բնակարանը
  • Դպրոց
  • Դպրոցական առօրյա
  • Նախասիրություններ, իմ սիրած զբաղմունքը
  • Հագուստ
  • Գնումներ
  • Տարվա եղանակներ և  դպրոցական  արձակուրդ
  • Ճանապարհորդություն (ուսումնական ճամփորդություններ, ճամբարներ)

  Տոներ
  Մխիթար Սեբաստացու օրեր
  Նոր տարի
  Սուրբ Ծննդյան տոներ
  Զատիկ
  Ձոն
  Երեխաների պաշտպանության օր
  5-րդ դասարանի ուսումնական տարվա վերջում սովորողները ձեռք են բերում հետևյալ խոսքային կարողությունները.

  Քերականություն (Անգլերեն)

  Ձևաբանություն
  Գոյական (The Noun)
  ա) կրկնություն. Գոյականի հոգնակի թվի կազմումը –s և -es վերջավորությունների միջոցով

  բ) Կրկնություն. man, woman, child, tooth և  foot գոյականների հոգնակի թվի կազմումը
  գ) Կրկնություն. հոդերի  գործածումը մի քանի կայուն կապակցությունների հետ. a lot of, a great many, go for a walk, in the evening, in the afternoon, in the morning, at night, go to bed, go to school
  Ածական (The Adjective)
  ա) Կրկնություն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմոումը -er, -est, more, most վերջավորությունների և բառերի օգնությամբ
  բ) Կրկնություն. many, much, good, bad և little ածականների համեմատության աստիճանների կազմումը
  գ) as … as, not so .. as համեմատական կառուցվածքները

  Մակբայ (The Adverb)
  Far և a long way,  too և also, quickly և slowly
  Դերանուն (The Pronoun)
  Կրկնություն. անձնական, ստացական, ցուցական, հարցական և  some և any անորոշ դերանունները
  Նախդիր (The Preposition)
  About, after, with, till, behind
  Բայ (The Verb)
  ա)կրկնություն. ներկա շարունակական ժամանակը (The Present Continuous Tense), երբ այն ցույց է տալիս մի  գործողություն, որն ընթացքի մեջ է խոսելու պահին.
  բ)ներկա շարունակական ժամանակը, երբ այն ցույց է տալիս պլանավորված գործողություն ապագայում կրկնություն.
  գ) ներկա անորոշ (The Present Indefinite Tense) ժամանակը՝ սովորություն դարձած, պարբերաբար կրկնվող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ
  դ) ներկա անորոշ ժամանակը անձին բնորոշող գործողություն ցույց տալու նշանակությամբ.
  ե)կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.
  զ) անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.
  է) անորոշ ապառնի ժամանակ, որն արտահայտում է կանխատեսում, խոստում
  ը)կրկնություն. Can, may, must մոդալ բայերը ներկա ժամանակում իրենց հիմնական նշանակությամբ։
  թ) Can մոդալ բայի անցյալի ձևը.0
  ժ) Can մոդալ բայը թույլտվության իմաստով.
  Շարահյուսություն
  ա)հարցական նախադասություններ.  հարցերի տիպերը
  բ)“It” դերանունով սկսվող անդեմ նախադասություններ
  գ)ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ դեմքով և թվով

  Գրականություն

  1-ին     դասարանում     դասավանդումը     իրականացվում     է     առանց     դասագրքերի, օգտագործվում     են    ուսումնական     կայքեր,     հատուկ    համակարգչային     խաղեր:

  /Օգտագործվող  կայքեր-  www.genkienglish.net  www.tolearnenglish.comwww.angles365.com , Կրթահամալիրում ստեղծված ―English 1-2  CD, որը ներառում է  8 թեմատիկ   դաս`   համապատասխան   ծրագրի   պահանջներին:   Յուրաքանչյուր   դաս ներառում է անհրաժեշտ բառապաշար, երգացանկ, ոտանավորներ և խաղեր/:

  2-րդ դասարան-Գ.Գասպարյան-3

  3-րդ դասարան- 1-ին կիսամյակ-Ապրեսյան ―ABC, 2-րդ կիսամյակ՝ Գասպարյան -4

  4-րդ դասարան-Գասպարյան-4, Верешагина-3,  Round Up-2

  5-րդ դասարան-Верешагина-IV, Գասպարյան-5, Round Up-2 /շարունակություն/, Верешагина-3 /Reader/,

   

12-րդ դասարանում 2013 -2014 ուսումնական տարվա անգլերեն դասընթացի ծրագիրը

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանում 2013 -2014 ուսումնական տարվա անգլերեն դասընթացի ծրագիրը

Բացատրագիր
Հասարակության մեջ ստեղծվել է մի տեսակետ, ըստ որի դպրոցում սովորողը ձեռք չի բերում բավարար չափի առարկայական գիտելիքներ և կարողություններ, որպեսզի առանց կրկնուսույցների մոտ մասնավոր պարապմունքների, կարողանա հաղթահարել միասնական քննությունները: Ինչ վերաբերում է «Օտար լեզու» կրթական բնագավառին, այս տեսակետն ունի իր արդարացի և հիմնավոր բացատրությունը. Պետական չափորոշիչով հաստատված օտար լեզվի կարողությունների որակական պահանջները և օտար լեզվի ուսուցման ընդհանուր նպատակը շատ հեռավոր առնչություն ունեն միասնական քննություններին առաջարկվող թեստերի հետ: Պետական չափորոշիչով օտար լեզվի ուսուցումը ավագ դպրոցում նպատակաուղղված է` 1) սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով Հայաստանը,  նրա մշակութային արժեքները ներկայացնելուն.
2)  օտարալեզու աղբյուրներից ինքնուրույն օգտվելու, ստացված տեղեկությունը բնութագրելու, վերլուծելու և ընդհանրացնելու, օտար լեզվով հաղորդակցության միջավայրում ինքնուրույն մտածողություն դրսևորելու,  թարգմանական գործընթացում ոճական և գեղագիտական որոշ հնարներ կիրառելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը:  Հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ ԳԹԿ-ի կազմած թեստերը կարող են բավարարել միայն «օտարալեզու աղբյուրներից ինքնուրույն օգտվելու» կետին: Իսկ ո՞ւր մնացին խոսելու, գրելու, թարգմանելու, Հայաստանը ու նրա մշակութային արժեքները օտար լեզվով ներկայացնելու կարողությունները: Արդյունքում դպրոցը, դասավանդողը, սովորողը երկընտրանքի առջև են կանգնում: Դպրոցի պատերի ներսում այս երկընտրանքը երկընտրանքային լուծում էլ գտնում է. մի քիչ ծրագրային պահանջներ, մի քիչ էլ միասնական քննություններին են նախապատրաստվում`ծնողներին հասկացնելով, որ միասնական քննությունները հաղթահարելու համար անխուսափելի են կրկնուսույցի մոտ լրացուցիչ մասնավոր պարապմունքները, որոնք սովորաբար լինում են երեկոյան:
Մի կողմից` ավագ դպրոցում տարբեր առարկաներից տրվող տնային աշխատանքները, շաբաթական 37 դասաժամերին  պարտադիր հաճախելը և կրկնուսույցների տված առաջադրանքներն են գերծանրաբեռնում ավագ դպրոցի սովորողին, իսկ մյուս կողմից էլ` ֆինանսական ծանր պարտավորություններ են դրվում ծնողների վրա:
Մեր կրթահամալիրի ավագ դպրոցում կրթությունը այնպես է կազմակերպվում, որպեսզի չլինի այդ երկընտրանքային իրավիճակը և գործարկվել է 2+1 լուծումը. ավագ դպրոցի 10 և 11-րդ դասարաններում ընդհանուր և ընտրությամբ 4-ական դասաժամերով դասընթացների միջոցով (փաստորեն սովորողին հնարավորություն է տրվում օտար լեզվի շաբաթական 8 դասաժամ ունենալ) լիովին աշխատել վերը նշված ծրագրային ուղղությամբ, իսկ 12-րդ դասարանում`կրթահամալիրի ավագ դպրոցներում անհատական ուսումնական պլանի ներդրման շնորհիվ, սովորողին հնարավորություն է տրվում հենց դպրոցում` լրացուցիչ պարապմունքների միջոցով, նախապատրաստվել միասնական քննություններին: Վերանում են սովորողների գերծանրաբեռնվածությունները և թեթևանում են ծնողների ֆինանսական անխուսափելի մեծ ներդրումները:
Անգլերենի ընտրությամբ դասընթացի այս ծրագիրը հենց այդ նպատակին է ծառայում:

Դասընթացի ընդհանուր նպատակը
Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած 12-րդ դասարանի սովորողները ունենում են անգլերենի բավարար գիտելիքներ և լեզվական կարողություններ`անգլերենի Պետական ավարտական և միասնական գրավոր քննությունը հաջողությամբ հանձնելու համար:

Ուսուցման միջավայրը
Դասընթացի սովորողների խումբը չի գերազանցում 12-ը: Դասերը տեղի են ունենում համակարգիչով և պրոյեկտորով կահավորված ուսումնական կաբինետում, ուր մշտապես հասանելի համացանց կա և պահանջվող ուսումնական գրականություն: Համացանցի մշտական հասանելիությունը և պրոյեկտորի առկայությունը հնարավորություն է տալիս չբավարարվելու միայն արդեն լույս տեսած դասագրքերով ու շտեմարաններով և փնտրել ու գտնել տվյալ քերականական թեմային վերաբերող բազմաթիվ այլ վարժություններ, ընթերցելով հասկանալու կարողությունների զարգացմանը ուղղված տասնյակ այլ տեքստեր:
Դասընթացը դասավանդելու իրավունք են ձեռք բերում միայն երկար տարիների արդյունավետ աշխատանքային փորձ ունեցող ստեղծագործ դասավանդողները:

Դասընթացի բովանդակությունը և սովորողների գիտելիքներն ու կարողությունները ըստ լեզվական նյութի
Շաբաթական ժամաքանակը – 6

 • Բառապաշարը
  Վերարտադրողական բառապաշարը – մոտ 1500 բառ
  Վերարտադրողական, ակտիվ բառապաշարի մեջ, բացի կենցաղային առօրյա օգտագործման բառերից, անպայմանորեն ընդգրկվում են բոլոր շաղկապները, կապակցող բառերն ու բառակապակցությունները: Շաղկապների և կապակցող բառերի ցանկը կարելի է գտնել այստեղ http://dpir.mskh.am/art.php?id=80.
  Ճանաչողական, պասսիվ բառապաշարը- մոտ 2000
 • Բառակազմություն
  Միասնական թեստերում կարևորություն է տրվում բառակազմությանը` նախածանցների և վերջածանցների իմացությանը: Եթե նույնիսկ բառն անծանոթ է, սովորողը նախածանցներից և վերջածանցներից պետք է գուշակի, թե որ խոսքի մասին է պատկանում տվյալ բառը, որպեսզի բազմընտրական առաջադրանքներում ճիշտ ընտրություն կատարի:
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել հետևյալ նախածանցները – ժխտական նախածանցներ-in, ir, il, dis, un
  Գործողությունը նորից անելու իմաստ տվող – re
  Գործողությունը սխալ անելու իմաստ տվող – mis
  Ածականին և գոյականին բայ դարձնող – en
  «Թերի» իմաստն արտահայտող – under
  «Գեր» իմաստն արտահայտող – over
  «Նախ» իմաստն արտահայտող – pre
  «ետ» իմաստն արտահայտող – post
  «Նախկին» իմաստն արտահայտող – ex
  Սովորողը պետք է ճանաչի և գործածի հետևյալ վերջածանցները.
  Գոյականակերտ վերջածանցներ – er և or, որոնք ցույց են տալիս գործողությունը կատարող անձին
  Գործողությունը կատարողի մասնագիտությունը նշող – ist
  Ազգային պատկանելիությունը, լեզուն կամ մասնագիտությունը նշող – ian
  Ee – ցույց է տալիս այն անձին, ում հանգում է գործողությունը
  Բայից վերացական գոյական ստեղծող – age և al
  Ance և ence, որոնք համապատասխանաբար ant և ent վերջածանց ունեցող ածականներից ստեղծում են գոյականներ
  Ածականից գոյական ստեղծող – dom, ness, th, ity, ability, ibility
  Բայից գոյական ստեղծող –ment, ation, tion, sion, ssion
  Գոյականից վերացական գոյական ստեղծող – ship, hood
  Բայից գոյական ստեղծող – ture, sure, ssure, zure
  Ածականակերտ վերջածանցներ
  Բայից ածական ստեղծող – able, ible, ant, ent
  «ական» իմաստն ունեցող – ary, ory
  Գոյականից ածական ստեղծող – ful, less, ous, y
  «ավուն» իմաստն ունեցող – ish
  Բայաստեղծ վերջածանցներ
  Գոյականից բայ ստեղծող – ate, ute
  Ածականից և գոյականից բայ ստեղծող – en, fy, ify
  Գոյականից բայ ստեղծող – ize, ise
  Մակբայակերտ վերջածանցներ
  Ածականից ձևի մակբայ ստեղծող – ly
  Գործողության ուղղություն ցույց տվող – ward, wards

Քերականություն

 • Ձևաբանություն
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա գործածել.
  անորոշ և որոշյալ հոդերի բոլոր կիրառությունները. հոդի բացակայությունը նյութ ցույց տվող անհաշվելի գոյականների հետ, հոդերի կիրառումը վերացական գոյականների հետ, հոդի բացակայությունը և «some» անորոշ դերբայի կիրառումը,  հոդերի կիրառումը հատուկ անուն գոյականների հետ, հոդերի կիրառումը աշխարհագրական անունների հետ, անորոշ հոդի կիրառումը կայուն կապակցություններում, որոշյալ հոդի կիրառումը կայուն կապակցություններում, հոդի բացակայությունը կայուն կապակցություններում, որոշյալ հոդի կիրառումը, երբ հարկ է լինում նշել կենդանու տեսակը – The tiger is a powerful beast. ,» go to university» և «go to the university» կիրառումները, որոշյալ հոդի կիրառումը ածականի գերադրական աստիճանի հետ և դրա բացակայությունը մակբայի գերադրական աստիճանի հետ, որոշյալ հոդի կիրառումը «the … the» համեմատական կառուցվածքում, որոշ ածականների հետ որոշյալ հոդի կիրառումը հավաքական գոյականի իմաստ ստանալու համար –the rich, the poor, որոշյալ հոդի կիրառումը նավերի, հյուրանոցների, թերթերի և ամսագրերի անունների հետ, անորոշ հոդի բացակայությունը որոշ գոյականների հետ-advice, weather, information, progress…, որոշյալ հոդի կիրառումը և դրա բացակայությունը կազմակերպությունների և ձեռնարկությունների անվանումների հետ, որոշյալ հոդի կիրառումը դասական թվականների հետ, «the tenth gate» և «Gate 10» կիրառումները, «a two-week holiday» և «two weeks’ holiday» կիրառումները, «hair, room, paper, noise» գոյականների կիրառումը անորոշ հոդով և առանց հոդի, անորոշ հոդի կիրառումը և դրա բացակայությունը բացականչական նախադասություններում:
 • Գոյական
  Սովորողը պետք է ճանաչի ու իմանա հաշվելի և անհաշվելի, նյութ ցույց տվող և վերացական գոյականները:
  Սովորողը պետք է իմանա գոյականների հոգնակի թվի կազմումը, բարդ գոյականների հոգնակի թվի կազմումը:
  Սովորողը պետք է իմանա, որ կան գոյականներ, որոնք.
  Անկանոն ձևով են կազմում իրենց հոգնակի թիվը (foot-feet, woman-women,…)
  Միշտ հոգնակի թիվ են արտահայտում առանց –s վերջավորության (people, police, cattle, poultry, )
  Միշտ գործածվում են եզակի թվով (furniture, news, accommodation, advice, bread, information, luggage…)
  Ունեն –s վերջավորությունը, բայց եզակի թիվ են արտահայտում (mathematics, physics, phonetics, politics …)
  Հավաքական են և ունեն եզակի թվով կիրառում, ինչպես նաև հոգնակի թվով կիրառում առանց –s վերջավորության
  Առանց  –s վերջավորության չեն գործածվում և միշտ հոգնակի թվում են (trousers, binoculars, pincers …)
  Առանց –s վերջավորության հոգնակի թիվ են արտահայտում, եթե նրանց նախորդում են թվականներ (dozen, pair, couple-օրինակ`three pair of shoes)
  Ունեն նույն ձևը և եզակի, և հոգնակի կիրառություններում (sheep, deer, fish)
  Նյութ ցույց տվող են, բայց երբեմն գործածվում են հոգնակի թվով` նախադասության մեջ այդ նյութի շատությունը տարբեր տեսակները  շեշտելու համար (The snows of Kilimanjaro…, The waters of the Volga… ) ,(There are 300 sorts of cheeses here. Different mineral waters are produced in Armenia)
  Ունեն հոգնակի թվի երկակի ձևեր տարբեր նշանակություններով (penny-pence և pennies, cloth –cloths և clothes, brother- brethren և brothers )
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա կազմել հասարակ և բարդ գոյականների ստացական հոլովը, ինչպես նաև իմանա գոյականի ստացական հոլովի և «of phrase»-ի  գործածման դեպքերը, «a friend of my brother’s» ձևը:
  Սովորողը պետք է ճանաչի, հասկանա և կարողանա  գործածել ածականացված գոյականներ, երբ մի գոյականը մյուսի համար որիշիչի դեր է կատարում (school garden, railway station, table cloth…):
 • Ածական
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել
  • որակական ածականների համեմատության աստիճանները,
  • many, much, good, bad, little, far, late, old, near ածականների համեմատության աստիճանները
  •  ածականների համեմատական աստիճանի ուժեղացման դեպքերը
  • «most» բառի գործածումը անորոշ հոդով և առանց դրա, երբ այն ունի «ծայրահեղ» և «մեծ մասը, մեծամասնությունը» իմաստները
  • Ածականների համեմատական կառուցվածքները
  • Ածականների շարադասությունը նախադասության մեջ
  • «interesting-interested, exciting-excited, …» տիպի բառազույգերը
  • «so, such, enough, too» մակբայների գործածումը ածականների հետ
  • Ածական + one/ones կառույցը (Which do you want? –The blue ones.»)
  • «It +to be+adjective+infinitive» կառույցը (It is difficult to find an innocent man.)
  • «It +to be+adjective+of you(him, them, Tom)+infinitive» կառույցը (It is kind of you to help me.)
  • «It +to be+for smb+to do smth» կառույցը
 • Մակբայ
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել.
  • Ձևի, չափի, տեղի, ժամանակի, հաճախականության, աստիճանի մակբայները
  • Ածականները և մակբայները, որոնք նույն ձևն ունեն և մի ձև էլ` -ly վերջավորությամբ «hard-hard-hardly, high-high-highly, wide-wide-widely, pretty-pretty-prettily, deep-deep-deeply,…»
  • Մակբայների համեմատության աստիճանները և համեմատական կառուցվածքները
  • «most» բառի գործածումը, երբ այն նախորդում է ածականին`»very» իմաստով (He treated her most kindly.)
  • « adverb+adjective և adverb+past participle» կառուցվածքները (extraordinarily beautiful, beautifully decorated)
  • Մակբայների շարադասությունը նախադասության մեջ
  • Որոշ մակբայներից հետո շրջուն շարադասության դեպքերը, երբ օժանդակ բայը դրվում է ենթակայից առաջ, ինչպես հարցերում է արվում. «hardly ever, in no circumstances, never, no sooner…than, hardly…when, not only, nowhere, on no account, only by, only in this way, only then, scarcely…when, seldom» (On no account should you agree with him. Only by working hard will you be able to pass your exam.)
 • Դերանուն
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել բոլոր տեսակի դերանունները
  • Անձնական(I, you,..), խնդիր հոլով անձնական դերանունները(me, you, him…), ստացական դերանունները(my, your…), ստացական դերանունների բացարձակ ձևերը(mine, yours,…), անդրադարձ և շեշտող (myself, yourself…), փոխադարձ (each other, one another), ցուցական (this, that…), հարցական (who, what…), hարաբերական (who, which, …), անորոշ (all, each, every, both, neither, either, some, any, no, none)
 • Բայ
  Սովորողը պետք է պատկերացում ունենա, ճանաչի և խոսքում գործածի
  • բայի դիմավոր ձևերը
  • օժանդակ, կապակցող և իմաստավոր բայերը
  • բայի սահմանական եղանակի բոլոր ժամանակները ներգործական և կրավորական սեռում գործածության իրենց բոլոր դեպքերով ու համապատասխան ուղեկցող բառերով, 4 տիպի հարցական, ինչպես նաև ժխտական ձևերով
  • բայական ժամանակների հաջորդականությունը (համաձայնեցումը)
  • բայի ներգործական սեռով նախադասության փոխակերպումը կրավորականի և հակառակը
  •  Բայի հրամայական եղանակը, let-ով սկսվող նախադասությունները, շեշտող հրամայական նախադասությունները օժանդակ բայի գործածմամբ (Do come with me!), հրամայական նախադասության անջատական հարցը «will you?»-ով
  • Ստորադասական եղանակը (Subjunctive 1-Present Subjunctive and Past Subjunctive և Subjunctive 2)
  • «Can, may, must» մոդալ բայերն իրենց բոլոր իմաստներով և գործածության դեպքերով և « be able to, have to, be allowed to» համարժեքներով, ինչպես նաև «modal verb + perfect» ձևերն իրենց իմաստներով
  • Shall, should, ought to, needn’t, daren’t, to be to մոդալ նշանակության բայերը
 • Բայի անդեմ ձևերը.
  Սովորողը պետք է կարողանա ճանաչել և գործածել
  • Անորոշ դերբայը (Infinitive) «to» մասնիկով և առանց դրա, անորոշ դերբայի ներգործական և կրավորական ձևերը (to read-to be read), «Indefinite» և «Perfect» ձևերը (to go – to have gone),
  • ցանկություն, հարկադրանք, զգացում, ենթադրություն արտահայտող բառախմբերը, որոնցից հետո հնարավոր է կազմել բարդ խնդիր-Complex Object (I want you to help me.)
  •  «To say, to state, to report, to announce, to suppose, to think, to  believe, to expect, to know, to consider» բայերի կրավորական սեռով սկսվող և անորոշ դերբային նախորդող կառուցվածքները (Mr Hakobyan is reported to have left for Iran.)
  • Անորոշ դերբայը «seem, prove, happen, chance» բայերից հետո (He seems to agree with us. She appeared to be right. )
  • Անորոշ դերբայը առանց «to» մասնիկի «would rather» և «had better» բառերից հետո
  • Անորոշ դերբայը «likely, unlikely, certain, sure» ածականներից հետո (They are sure to arrive soon.)
  • Գերունդին (Gerund) անկախ  որևէ բայից կամ նախդիրից (Reading is my favourite occupation), Գերունդին «on, without, by, after, before» նախդիրների հետ, որոշակի բայերից հետո առանց նախդիրների և նախդիրների հետ
  • Բայերի այն ցուցակը, որոնցից հետո գերունդի է օգտագործվում և բայերի այն ցուցակը, որոնցից հետո միշտ անորոշ դերբայ է օգտագործվում
  •     Որոշ բայերից հետո կամ գերունդի, կամ անորոշ դերբայ (remember, forget, regret, try, begin, start, go on, stop)
  •    Դերբայը (Participle) իր կազմության ձևերով և կիրառման բոլոր դեպքերով
  • Դերբայական դարձվածով կազմված պարզ ընդարձակ նախադասությունները փոխակերպել պարզ բայական ստորոգյալով բարդ ստորադասական նախադասությունների (Not knowing him very well I couldn’t turn to him for help. As I didn’t know him very well, I couldn’t turn to him for help.)
 • Նախդիր
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա գործածել
  • անգլերենի հասարակ (in, on under, at, beside,…) , բարդ (into, upon, onto,… ) և բաղադրյալ (in front of, at the back of, instead of, ) նախդիրները
  • անկախ գործածվող նախդիրները (The sparrow is on the branch) և բառերը, որոնք իրենցից հետո պահանջում են այս կամ այն նախդիրը (I insist on your joining our group.)
  • «to make, to take, to look, to get, to come, to go, to fall, to break, …» բայերով կազմված առավել հաճախ հանդիպող բայական դարձվածքները և դրանց թարգմանությունները հայերեն
 • Շաղկապ
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել
  • Համադասական շաղկապները (and, as well as, both …and, but, either…or, neither…nor, not only…but also, or, whereas, while)
  Սովորողը պետք է ճանաչի և կարողանա գործածել հետևյալ ստորադասական շաղկապները.
  • Ենթակա և խնդիր երկրորդական նախադասությունների (that, if, whether)
  • Ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասությունների (after, when, as, as soon as, hardly…when, no sooner…than, since, until, till)
  • Պատճառի պարագա երկրորդական նախ-ների (because, as, for, now that, since, on the ground that,)
  • Պայմանի պարագա երկրորդական նախ-ներ (if, in case, on condition that, provided կամ provided that, providing կամ providing that, as long as կամ sօ long as, unless, )
  • Նպատակի պարագա երկրորդական նախ-ներ (so that, in order that, lest,)
  • Ձևի պարագա երկրորդական նախ-ներ (as, as if, as though, so…that, such…that)
  • Զիջողական պարագա երկրորդական նախադասություններ (though կամ although, in spite of the fact that, notwithstanding that)• «Whose, who, whom, where, which, how, why, what» հարաբերական դերանունները նույնպես շաղկապների դեր են կատարում
 • Շարահյուսություն
  Սովորողից չի պահանջվում նախադասության վերլուծություն անել և որոշել, թե որն է նախադասության ենթական կամ ստորոգյալը, ինչ տիպի են դրանք և ինչ խոսքի մասերով են նրանք արտահայտված, բայց սովորողի համար շատ կարևոր կարողություն է համարվում նախադասության մեջ ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնեցումը դեմքով և թվով:
  Սովորողը պետք է կարողանա ստորոգյալը համաձայնեցնել ենթակայի հետ դեմքով և թվով եթե.
  • Ենթական հավաքական գոյական է
  •   Ենթական արտահայտված է «news, advice, information, luggage, phonetics, linguistics,…» և այդ շարքի այլ բառերով
  • Ենթական արտահայտված է «everybody» անորոշ դերանունով և պետք  է որոշել անջատական հարցի վերջնամասը
  • Պետք է թարգմանել «խնձորը լավ է առողջության համար» կամ «Կարտոֆիլը պահասենյակում է» և նման կարգի այլ նախադասություններ
  •  «all» բառով ենթական անձ է նշում, և երբ այն առարկա է նշում
  •  Ենթական արտահայտված է երկու բառով և նրանց կապում է «and» շաղկապը
  • Ենթական արտահայտված է երկու բառով և նրանց կապում է «with» նախդիրը
  • Ենթական արտահայտված է երկու բառով և նրանք կապված են «either…or»-ով կամ «neither..nor»-ով
  • Գործ ունենք «a number of…» և «the number of …» կապակցությունների հետ
  • Ենթական երկրի, գրքի, ֆիլմի կամ որևէ այլ ստեղծագործության անուն է` արտահայտված հոգնակի թվով գոյականով
  • Ենթական արտահայտված է մի քանի անորոշ դերբայներով
  • Ենթական երկու բառերով է արտահայտված և նրանց կապում է «as well as»-ը
  • Ենթական երկու իրար շատ սերտ բառերից է կազմված, օրինակ`»thread and needle»
  Շարահյուսական առաջադրանքներում մեծ կարևորություն է տրվում նաև, թե ինչ շարունակություն է ընտրվում այս կամ այն կապակցող բառից հետո. նախադասության առաջին մասից հետո ընտրենք տրամաբանակա՞ն շարունակության միտք, թե` նրան հակասողը, շարունակությունը ընտրենք ժխտվա՞ծ տարբերակովը, թե չժխտվածը, շարունակության մասը ենթակայով և ստորոգյալով նախադասությու՞ն է լինելու, թե իմաստային բառախումբ:
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել տրամաբանական շարունակություն պահանջող հետևյալ շաղկապները կամ կապակցող բառերը. «and, because, for, as, since, therefore, consequently, moreover, hence, accordingly»:
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել տրամաբանական շարունակությանը հակասող միտք պահանջող հետևյալ շաղկապներն ու կապակցող բառերը. «though, although, whereas, while, however, yet, still, notwithstanding, but, contrary to, despite, in spite of the fact that»:
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել իրենցից հետո նախադասություն պահանջող հետևյալ շաղկապները. «although-չնայած, so that-որպեսզի, in order that-որպեսզի, because-որովհետև, in spite of the fact that-չնայած որ»:
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա ճիշտ գործածել իրենցից հետո նախադասություն չպահանջող շաղկապներն ու կապակցող բառերը. «despite-չնայած, in spite of-չնայած, because of-պատճառով, so as to-որպեսզի, in order to-որպեսզի»:
  Սովորողը պետք է կարողանա կատարել փոխակերպման հետևյալ առաջադրանքները.
  • Ուրիշի ուղղակի խոսքի վերածումը անուղղակիի և հակառակը` պահպանելով բայական ժամանակաձևերի հաջորդականության կանոնները, երբ ուղղակի խոսքը պատմողական է, կամ` հարցական, արտահայտում է խնդրանք, կամ` հրաման
  • Ներգործական սեռի նախադասության վերածումը կրավորականի և հակառակը
  Սովորողը պետք է իմանա և կարողանա գործածել պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը:
  Ընթերցելով հասկանալու կարողության պահանջները այս դասընթացի շրջանակներում
  Ավարտելով դասընթացը սովորողը պետք է կարողանա.
  • Պատասխանել լեզվական իրազեկության B1 մակարդակով գրված տեքստի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին առանց բառարանի
  • Համադրել տեքստի մեջ գործածված բայական դարձվածքները, առանձին բառերը նրանց հոմանիշային արտահայտությունների, բայական դարձվածքների և առանձին բառերի հետ, որոնք տրված են առաջարկվող բազմընտրական հարցերում
  • Գուշակել, թե ինչպիսին կլիներ տվյալ տեքստի շարունակությունը

Գնահատման համակարգը
Դասընթացն ավարտելուց հետո սովորողի լեզվական գիտելիքները և կարողությունները գնահատվում են ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության ԳԹԿ-ի առաջարկած Պետական ավարտական և միասնական անգլերենի գրավոր քննությունների թեստերի նմուշների` 20 բալային համակարգով:
Ընթացիկ ստուգումները կազմակերպվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ըստ արդեն յուրացված լեզվական նյութի` 10 բալային համակարգով:

Դասընթացին անհրաժեշտ ուսումնական գրականությունը և էլեկտրոնային աղբյուրները

1. «Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան», Լուսակն հրատարակչություն, Երևան 2003
2. «Destination B1 Grammar and Vocabulary» Malcolm Mann&Steve Taylore-Knowles, Macmillan
3. «English Grammar in Use», Raymond Murphy, Cambridge, third edition
4. «A Practical English Grammar Exercises 1-2» Oxford University Press
5. «Անգլերենի 21 թեստ» Ա.Վ.Մարգարյան և ուրիշներ, Երևան 2011
6. «Անգլերենի շտեմարան» Ս.Հովհաննիսյան, Երևան 2012
7. Անգլերեն – հայերեն և հայերեն-անգլերեն բառարաններ, Google’s translator
8. http://www.english-test.net/
9. http://www.tolearnenglish.com/
10. http://www.englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=244&Itemid=284
11. http://www.usingenglish.com/comprehension/

 

Ծրագրի հեղինակ՝ Յուրա Գանջալյան

10-րդ և 11-րդ դասարաններ` 2013 – 2014 ուստարի

getImageCA2T6249

Անգլերենի առարկայական ծրագիր և գնահատման համակարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Ավագ դպրոցի անգլերենի ընդհանուր դասընթացի ծրագիր և գնահատման համակարգ

10-րդ և 11-րդ դասարաններ

2013 – 2014 ուստարի

 

Ընդհանուր  նպատակը

Հիմք ընդունելով ՀՀ հանրակրթության պետական չափորոշիչը` «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի ավագ դպրոցում անգլերենի  այլընտրանքային ծրագրով դասավանդումը նպատակաուղղված է սովորողի բանավոր և գրավոր հաղորդակցմանը, միջմշակույթային փոխըմբռնմանը, այլ մշակույթների ու արժեքների ընկալմանն ու գնահատմանը, ոչ հայախոս անձանց հետ շփվելու, այլ երկրների ու ժողովուրդների քաղաքակրթությանն ու մշակույթին հաղորդակցվելու, դրանց լավագույն արժեքները յուրացնելու և հայերենով արտահայտելու, ինչպես նաև հայալեզու մշակույթը այլ ժողովուրդներին մատչելի դարձնելուն:

Խնդիրները

Անգլերենով հաղորդակցական իրազեկության զարգացումը ըստ օտար լեզվի իմացության համաեվրոպական մակարդակների` 10-րդ դասարանում (A2-1. A2-2. A2-3)  և 11-րդ դասարանում  (A2-2. A2-3. B1-1)  խոսքային գործունեության  չորս  ուղղություններով` ունկնդրումը, խոսելը, կարդալը և գրելը: Մշակված չափորոշիչները և յուրաքանչյուր դասարանի ելքային կարողությունները տրված են այստեղ.

Դպիր 43  http://notebook.mskh.am/art.php?id=220

Ուսումնական միջավայր

Ավագ դպրոցում դասարանի սովորողների թիվը քսանից քսանհինգն  է: Անգլերենի խմբերը ձևավորվում են ըստ սովորողների լեզվի իմացության մակարդակների` ցածր,  միջին և բարձր:  Անգլերենի ուսուցման համար դասարան-կաբինետները դարձել են անհրաժեշտություն:  Դրանք պետք  է կահավորված լինեն, մաքուր, հարմարավետ, տրամադրություն ստեղծող,  համացանցին միացված համակարգչով, պրոյեկտորով,  ձայնային ուժեղարարներով, ձայնագրիչով,  թվային ֆոտոխցիկով, բառարաններով` անգլերեն-անգլերեն բացատրական, անգլերեն-հայերեն և հայերեն – անգլերեն,   գեղարվեստական և այլ տեղեկատվական գրքերով:

Տանը նույնպես,  սովորողը պետք է ունենա համացանցին միացված համակարգիչ, ձայնագրիչ, թվային ֆոտոխցիկ և այլ միջոցներ, որոնք կարող են նպաստել հանձնարարությունն ավելի արդյունավետ կատարելուն:

Օգտագործվող գրականություն

”English in mind” book 3, student’s book

First Certificate Passkey , Nick Kenny 1996. Գրքի թվային տարբերակն առկա է գրադարանի կայքում   http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/Passkey.pdf

 

էլեկտրոնային ուսումնական կայքեր, անգլերեն լրատվական կայքեր

http://www.tolearnenglish.com

http://www.longman.com

http://courses.britishcouncil.com

http://www.english-test.net

http://www.englishtopics.net

10-րդ դասարան

Լեզվական նյութը

Ուղղախոսություն, Արտասանություն

Ուղղախոսություն/ընկալողական-արտասանական հմտությունների ձևավորում. հնչյուններ, հնչյունակապակցություններ, հնչերանգ, լեզվական ռիթմական խմբեր, մեղեդայնություն և այլն/:

Զարգացնել և բարելավել ընկալողական-արտասանական հմտություններ և ճիշտ հնչերանգի  առոգանության կարողությունները` նոր լեզվական նյութի յուրացման ընթացքում

Բառապաշար

Առաջարկվող թեմաների շրջանակներում ունենալ մոտ 1300 բառային միավորների վերարտադրողական բառապաշար.

Բառակազմություն

Ածանցում – վերջածանցներ, նախածանցներ

Կարողանալ ածանցների միջոցով որոշել բառերի տարբեր խոսքի մասերին պատկանելիությունը:

Առաջարկվող ուսւմնական թեմաները

Կատարել կարճաժամկետ նախագծեր հետևյալ թեմաներով

Առաջին կիսամյակ

Անհատ և ընկերություն, խառնվածք, նորաձևություն

Դպրոց` Իմ կրթահամալիրը, նրա ձեռքբերումները և բացթողումները, մասնագիտությունների ընտրություն

Հաղորդակցություն

Ինտերնետ և բլոգ

Զանգվածային լրատվական միջոցներ, նորություններ, համացանցային պատմություններ

Երկրորդ կիսամյակ

Սպորտ և սպորտային խաղեր, առողջ ապրելակերպ

Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը

Հայաստանի ներկան, անցյալը և ապագան

Մշակույթ, ավանդույթներ, սովորույթներ

Անգլերենը` որպես միջազգային լեզու

Երիտասարդներ և մեծահասակներ

Միջազգային կապեր

Քերականություն (Grammar)

Ձևաբանություն

Հոդ – /որոշյալ, անորոշ, հոդի բացակայություն/ նյութ ցույց տվող անհաշվելի գոյականների հետ, վերացական գոյականների հետ, կայուն կապակցությունների հետ.

Գոյական – /թիվ, հոլով, սեռ/

Գոյական + գոյական կառուցվածքները

Դերանուն

/անձնական, ցուցական, հարցական, անորոշ, ստացական, անդրադարձ, փոխադարձ, հարաբերական/

Թվական /քանակական, դասական, կոտորակային/

Ածական

/որակական և հարաբերական ածականներ, ածականների համեմատության աստիճանները/

Համեմատական աստիճանների ուժեղացում

/much more/far more interesting

Մակբայ

/տեղի, ժամանակի, ձևի, շափի/

too, enough մակբայները և դրանցով կազմված կառուցվածքները

too + adj. (too difficult)

adj/adv + enough (quick enough)

enough + noun (enough offers)

մակբայի կիրառման յուրահատուկ դեպքեր

Ածական և մակբայ

ածականի և մակբայի կիրառման յուրահատուկ դեպքեր

Նախդիրներ

/Ժամանակ, տեղ, ուղղություն ցույց տվող/

Բայ

/կանոնավոր և անկանոն բայեր, բայական ժամանակներ (Present Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect) սեռ, մոդալ բայեր

Բայական ժամանակներ (Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous )

Անցողական և անանցողական բայեր

Մոդալ բայեր, մոդալ բառեր և արտահայտություններ

Բայական դարձվածքների կիրառում գրավոր և բանավոր խոսքում (verbal phrases) հետևյալ բայերի հետ. To make, to cut, to call, to bring, to come, to go, to break, to look, to set, to hand, to hold, to get, to become, to turn, to grow բայերի հետ:

Բայերի խնդրառություն

Բայի անդեմ ձևեր /Infinitive, Gerund, Participle / և դրանցով կազմված կառուցվածքները

Շարահյուսություն – նախադասություն

/Բարդ համադասական և ստորադասական նախադասություններ

Շարադասություն (word order), շրջադասություն

Ենթակա + ստորոգյալ + խնդիր

բարդ ենթակա (Complex subject)

բարդ նախդրավոր խնդիր (Complex prepositional object)

Ստորադասական նախադասություններ

Պայմանական ստորադասական նախադասությունների տիպերը (conditional sentences)

Conditional I  (իրական/ռեալ պայմանական նախադասություններ)

If I know her telephone number I will phone her.

Conditional II  (անիրական/ոչ ռեալ պայմանական նախադասություններ)

If I knew her telephone number I would phone her.

Wish… But for… It’s (high) time… As if… բառերով և բառակապակցություններով կառուցվածքները

 

11-րդ դասարան

Լեզվական նյութը

Ուղղախոսություն, Ուղղագրություն

Իմաստային դադարներ,  նախադասության հնչերանգ, ռիթմ, առոգանություն և շեշտադրում:

Ընկալողական-արտասանական հմտությունների ձևավորում

Բառապաշար, բառակազմություն

Հաղորդակցության համար անհրաժեշտ  բառապաշար (1500 (1150+350) բառապաշարային միավոր):

Առաջարկվող ուսւմնական թեմաները

Առաջին Կիսամյակ

Կատարել կարճաժամկետ նախագծեր հետևյալ թեմաներով

Անհատ և հարաբերություններ

.     Հին և նոր ընկերներ, բարեկամներ, հարևաններ

.     Բնավորության գծերի նմանություններ և տարբերություններ

Հաղորդակցություն, զանգվածային լրատվական միջոցներ

.    Բլոգ,  ինտերնետ

Սերունդների հակասություններ, ապագա մասնագիտության ընտրությունը

Երկրորդ կիսամյակ

Շրջակա միջավայրը և նրա պահպանումը

.    Մարդկության ապագան մարդկանց ձեռքերում է

Նորաձևություն, ցուցադրություններ, հագուստներ, դաջվածքներ

Առողջություն և սպորտ

Մեր ազգային և կրթահամալիրային տոները

Հայաստանի և լեզվակիր երկրի քաղաքական համակարգերը

. Նմանություններ և տարբերություններ

Կրթություն

. Հայաստանի կրթական համակարգ

. Անգլախոս երկրների կրթական համակարգը

Քերականություն (Grammar)

Ձևաբանություն

Բայ (The Verb)

Բայի ժամանակների, սեռի, մոդալ բայերի կրկնություն

Կրավորական սեռը (The Passive Voice) կրկնություն

Հոդ ( The Article ) կրկնություն

Past conditionals and Wish

Բայի անդեմ ձևեր /գերունդիումով արտահայտություններ/

Բայական դարձվածքներ

Շարահյուսություն

 

Նախադասություն (Բարդ համադասական և ստորադասական նախադասություններ)

Ուրիշի ուղղակի խոսքի ազատ վերարտադրում (Reported Speech)

հարցական նախադասություններ

պատասխան հարցեր և տրոհված հարցեր

(reply questions and tag questions )

Ենթակա և խնդիր երկրորդական նախադասություններ

It seemed/proved/turned out … that

It is necessary/strange … that

Somebody suggests/believes … that

Աշակերտների ուսումնական գործունեության ձևերը

Անհատական աշխատանք

Ինտերնետային կայքերից  նյութերի  հայթայթում տարբեր նախագծերի համար

Մասնակցություն առցանց քննարկումներին

Հետազոտական աշխատանք.

Տարբեր աղբյուրներից տղեկատվության որոնում

Համեմատում, զուգադրում, վերլուծում

Սեփական տեսակետի ձևավորում և եզրահանգումների կատարում

Գործունեություն ըստ կրթահամալիրի 2013-2014 ուսումնական տարվա օրացույցի

• Մխիթար Սեբաստացու օրեր –նոյեմբեր 2013 (մասնակցությունը թարգմանչական աշխատանքով)

Մասնակցություն հեղինակային մանկավարժության աշնանային հավաքին (թարգմանություններ, բաց դասեր, հոդվածներ)

Դեկտեմբեր – մասնակցություն ձմեռային ուսումնահետազոտական ճամբարին

•  Հունվար – փետրվար մասնակցություն հանրակրթական Digitech ստուգատեսին (անգլերեն տեսադասեր, ուսումնական նյութեր, տեսաֆիլմեր)

Գնահատման կարգը

Գնահատումը հիմնվում է սովորողի կատարած նախագծային աշխատանքի վրա` հաշվի առնելով հետևյալ բաղադրիչները և դրանց հատկացվող միավորները.

Ա. Թեմատիկ բառապաշարի ճիշտ գործածումը – առավելագույնը 2 միավոր

Բ. Լեզվական կառուցվածքների ճիշտ գործածումը –առավելագույնը  2 միավոր

Գ. Վերջնական արդյունքի (հոդված, Power point ծրագրով ներկայացում, տեքստով տեսանյութ) բովանդակության և նախագծի նպատակի համապատասխանությունը – առավելագույնը 3 միավոր

Ստացած առավելագույն 7 միավորին սովորողը հնարավորություն ունի ավելացնել ևս 3 միավոր նքնուրույն կատարած թարգմանություններով և հետազոտական աշխատանքներով – 1 միավոր, ուսումնական ճամփորդություններով – 1 միավոր, ստուգատեսներին և օլիմպիադաներին մասնակցելով -1միավոր