Tasks

May

21-25

Անցած երգերի հիման վրա նկարել տեսահոլովակ, ստեղծել կարաոկե։

14-18

 

Սովորել երգը՝ Five little monkeys

07.05-11.05

 

Վայրի կենդանիներ Wild animals

Ընտանի կենդանիներ Domestic animals

Song: One little finger, tap-tap-tap

April

Gogo’s 15

Gogo’s 16

March

16-17

Ladybug-Ladybug

Gogo’s 13

Gogo’s 14

 

12.03

Gogo’s adventures with English 12 

02.03

Wake Up!

February

26.02

23.02

19.02

The songs  “Hello”, “I’m so happy”

Gogo’s 6

What colour is this? Ի՞նչ գույնի է սա:

16.02

The song: How are you?

The song: Good morning

12.02

Gogo’5

05.02-09.02

Gogo’s 3

Gogo’s 4

29.01-02.02

Good morning Բարի լույս

Good afternoon Բարի կեսօր

Good evening Բարի երեկո

Hi, Hello ողջույն

Good bye, bye  Ցտեսություն

Good night Բարի գիշեր

What is you name? Ի՞նչ է քո անունը:

My name is… Իմ անունն է…

Nice to meet you. Հաճելի է ծանոթանալ

Nice to meet you too. Ինձ նույնպես հաճելի է ծանոթանալ

Teacher Ուսուցիչ

Student, pupil-սովորող, աշակերտ

How are you? Ինչպե՞ս ես:

I am fine. Լավ եմ:

Stand up. Կանգնե՛ք:

Sit down. Նստե՛ք:

Gogo’s adventures with English -1

Gogo’s adventures with English -2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s