Tasks

Երկրորդ կիսամյակ

Textbook Apresyan ABC 3

May

21-25

Page 94, ex. 17, 19-գրավոր

Կրկնել բառերը՝ people, tea, a cup, a glass, a sandwich, porridge, milk, coffee, an egg, chicken, meat, fish, juice, salad, cheese, soup, fruit, ice-cream, to drink, to eat, to like, usually

Page 97 Կարդալ, բանավոր թարգմանել

Sona likes to do everything…


REVISION: From 97 to 100

14-18

Թեմա՝ Meals-93-96 էջեր

Պատրաստել կարաոկե՝ “The Opposites song”

 

07.05-11.05

Retell: “Tea”-Պատմել և մուտքագրել

Learn By heart: Johnathan Beam

12. Read the poem and say what Jonathan Beam likes to eat very much.
Jonathan Beam
Jonathan Beam                             He doesn’t eat,
Likes ice-cream,                            He doesn’t drink,
And he is in bed today.                He doesn’t want to play.

13. Answer the questions.
1) Why is Jonathan Beam in bed?
2) Do you like ice-cream?

Pages from page 91 to 93

 

05.05

Unit 4, Meals, page 90- Very good reading- Վարժ կարդալ

Ex. 11, Answer the questions / Պատասխանել հարցերին (գրավոր)

04.05

Page 89, ex. 4

03.05

MEALS

Page 88

Read and learn the words-Կարդացեք և սովորեք բառերը։

Ex. 3 Գրել նախադասությունները

Օր՝ I like ice-cream. Do I like ice-cream?

meals

April

23.04-27.04

Free time

MY DAY

When do you …?
When do you have lunch?
When do you come home?

14. Read the text.
II
We have five or six lessons at school. I have my lunch at school. I
come home at 3 o’clock. I have a rest. I play games. I like computer games.
Then I do my lessons. At seven o’clock I have dinner with
my mother, father, brother and sister. In the evening we watch TV.
I go to bed at 10 o’clock.

WE SPEAK.
15. Answer the questions.
1. When do you have lunch?
2. When do you come home from school?
3. When do you have dinner?
4. When do you go to bed?

1222

21. Write about your day. The questions will help you.
1. When do you get up in the
morning?
2. Do you brush your teeth
every day?
3. When do you have breakfast?
4. When do you go to school?
5. Do you have lunch at school
or at home?

THE WORDS WE KNOW

every, morning, evening, to get up,
to wash, a tooth – teeth, to brush,
to dress, to go, to come, to do,
to watch TV‚ to have a rest, a school,
a cinema

6. When do you come home
from school?
7. Do you have a rest after
school?
8. When do you do your lessons?
9. When do you have dinner?
10. What do you do in the evening?
11. When do you go to bed?

20.04

MY DAY

Page 84

WE READ AND LEARN.
12. Read the words.
– every, breakfast, lesson, rest – feet, teeth, evening
– under, brush, lunch, supper – what, wash, watch
– to, too, zoo, do – lunch, kitchen, watch
– living-room, kitchen, dinner

13. Learn the words.
lunch – have lunch; I have my lunch at school.
to come- Do you come home at 3 o’clock?
to do– to do lessons; I do my lessons every day.
evening  – in the evening; I play games in the evening.
to watch  TV – Do you watch TV in the evening?
dinner  – have dinner; I have dinner at 7 o’clock.
to have a rest – We have a rest in the evening.

Translate-Թարգմանել

Ես նախաճաշում եմ առավոտյան ժամը 8-ին։

Դու ամեն օր մաքրու՞մ ես ատամներդ։ -Այո, մաքրում եմ։

Նրանք հանգստանում են և հյուրասենյակում դիտում հեռուստացույց։

Ես խաղում եմ ֆուտբոլ իմ եղբոր հետ։
19.04

Հիշի՛ր-Remember: I, you, we, they have breakfast.

He, she, it has breakfast.

 

Օրինակ՝

I have breakfast at 8 o’clock.

Do I have breakfast at 8 o’clock?

Yes, I do.

No, I don’t.

She has  breakfast at 8 o’clock.

Does she have breakfast at 8 o’clock?

Yes, she does.

No, she doesn’t.

Օրինակին նայելով՝ շարունակել՝

I have lunch at 12 o’clock.

…………….

16.04-20.04

Pages 80-83

1

2

Վարժ կարդալ 81 էջը

Սովորել անգիր 82 էջի՝  Every morning I get up at 8 o’clock , wash my hands and face and brush my teeth . I dress , then I have breakfast and go to school․

Վարժ․ 5. Խառը նախադասությունները ճիշտ հերթականությամբ դասավորել և գրել։

Page 82

Այս նախադասությունները դարձնել հարցական և պատասխանել՝ ասելով, այո և ոչ:

I come home at 3 o’clock.

She has lunch at school.

 

Օրինակ՝

– I go to school every morning.
– Do you go to school every morning?
– Yes, I do./No, I do not (don’t).
– I have breakfast every morning.
– Do you have breakfast every morning?
– Yes, I do./No, I do not (don’t).

06-07

05.04

04.04

Paint-ով նկարեք մայրիկներին և սովորեք երգը։

Լրացուցիչ աշխատանք՝ այս երգի հիման վրա տեսանյութ պատրաստել։

Mothers Day Song

March

17.13

Կրկնել ամբողջ բառապաշարը՝ My house, This is my house , Parts of the house

Պատրաստել տեսանյութ՝ պատմելով ձեր տան, սենյակների և կահույքի մասերի մասին:

16.03

Page 77 Read the text

My Room
This is my room. It is not big. There is only one window in my room.
There is a sofa at the window. There is a table in the room. There are 2
chairs at the table. There is a computer on the table. There are books
and copy-books on the table. There is a big bookcase in my room.
My books are in the bookcase. My bed is near* the bookcase. There
are toys on my bed and on the sofa. There is a big carpet on the floor.
There is an armchair near the door.
My room is not big, but it is comfortable.

Ex. 18 a, b

15.03

Լրացնե՛լ նախորդ օրվա առաջադրանքը:

Դիտե՛ք և սովորե՛ք

14.03

Page 71  Describe the house using: Բանավոր նկարագրեք տունը՝ օգտագործելով This is a …

Վարժ կարդալ էջ 73 There is…There are…

Ex. 9, 10 Գրավոր

12.03

Page 70-THE WORDS WE KNOW-կրկնել

Pages 71, 72 Վարժ կարդալ

Պատասխանել հարցերին/Answer the questions.
1. Is your house big?
2. Is your living-room comfortable?
3. Is your kitchen large or small?
4. Have you got two or three bedrooms in your house?
5. Is your bathroom large?

 

 

07.02

 Trees Կրկին լսել և վարժ կարդալ, բանավոր թարգմանել

Page 68 /Read and translate/ Վարժ կարդալ և թարգմանել բանավոր

Ex. 20, 21, 22 Գրավոր

05.03

Page 67   GREAT BRITAIN. LONDON/ վարժ կարդալ

15. Learn the words. Սովորել բառերը
a fl ag [fl{g], fl ags – a red fl ag, a big fl ag. Ann has got a red fl ag.
a cross [krOs], crosses – a big cross, a white cross
a country [2köntrI], countries – Armenia is an old country.

city – cities                            a boy – boys
country – countries            a toy – toys

Ex. 17. Answer the questions./ Պատասխանել հարցերին

02.03

 Trees

February

28.02

Page 65, very good reading

Ex. 13. Answer the questions. Պատասխանել հարցերին

 

 

26.02

Սովորել թվերը՝ Learn the numbers from 13 to 100

Ex 9 Եկե՛ք հաշվենք և գրենք թե նա քանի տարեկան է: Օրինակ՝ Four and nine is thirteen.

yyy

26.02

Page 64

 

23.02

GREAT BRITAIN. LONDON

Page 61, 62 Կարդալ, դուրս գրել նոր բառերը, սովորել:

Գրել ժամերը՝ վարժ. 5, էջ 63

Կրկնեք 1-12 թվերը և դրանց գրելու ձևը:

 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten
 11. eleven
 12. twelve

22.02

Page 55, ex. 9 Գրավոր

Page 56 Վարժ կարդալ

21.02

Page 54, Read Hike’s letter and write a letter to your friend. Կարդացեք Հայկի նամակը և գրեք նամակ ձեր ընկերոջը:

Read Hike’s letter to Tom and Ann.
Dear Tom and Ann,
My name is Hike. I am from Yerevan. It is the capital
of Armenia. I’ve got a big family: Mother, Father,
a brother and a sister. My mother is a doctor, my father
is a driver. My brother is eleven, my sister is twelve.
They are pupils. I’ve got a pet. It’s a dog. Its name is
Rex. It’s white and brown. It’s very funny.
Write about your family, Tom.
Love, Hike

19.02

Letter Q q, Letter X x-Գրել աշխատանքային տետրերում

Ex. 10, page 52

Read: page 53

Make up dialogues. Հորինել, կազմել 3-րդ վարժության նման երկխոսություն՝ օգտագործելով Where, how բառերը:

15.02

Read pages 50, 51: Letter Z z, V v,

Ex. 9, 10, page 52

 

12.02

Read pages 47, 48

Աշխատանքային տետրերում լրացնել տառերը՝   W w, Y y

Մուտքագրել տեքստը՝

I am Ann. I am from London.
My family is big: Father, Mother,
my sister and brother, my
grandmother and grandfather.
My father’s name is Mike. He
is an actor. My mother’s name
is Kate. She is a doctor. My
brother’s name is Bob and my
sister’s name is Jane. They are
pupils.

 

09.02

Page 44: WE READ AND LEARN THE PARTS OF BODY

Remember: (Հիշե՛ք)

oo [u] foot, look, book, good
ee [i:] feet, green

a foot-feet ոտնաթաթ-ոտնաթաթեր

Ex. 6, 7

08.02

Pages 43, 44: We Read

Letters F f, C c Լրացնել աշխատանքային տետրերում

07.02

Page 42, ex. 5. Look at the pictures and fill in on/in/at/under.

Page 43: Read

Paint pumpkins with emotions: Նկարել դդումներ` էմոցիաներով՝ ուրախ, տխուր, խռոված…

 

05.02

Classwork

This is a horse.

These are kittens.

That is a goat.

Those are geese.

 

one goose- two geese, three geese,  

 geese, five geese, six geese, seven geese, eight geese, nine geese, ten geese

A=one=1

A goose- geese Սագ-սագեր

This is a man. սա

These are men. սրանք

That is a man. դա

Those are men. դրանք

Homework

Translate – Թարգմանել

Սա կարմիր գնդակ է։

Սրանք փոքր կատվի ձագեր են։

Սա մարդ է։

Դա մեծ շուն է։

Դրանք ձիեր են և կովեր։

Կազմել նախադասություններ՝ օգտագործելով This, these, that, those և 1-10 թվերը։

Սովորել  1-10-ը գրել անգլերեն։

02.02.

Classwork-դասարանական աշխատանք

pp

Tim has got a hat, but Pam hasn’t.

Pam has got dolls, but Tim hasn’t.

Pam has got two bags, but Tim hasn’t.

Tim has got trousers, but Pam hasn’t.

Homework-տնային աշխատանք

Page 41, Ex. 3. Նկարներին նայելով  կազմիր նախադասություններ՝
Use- Օգտագործելով՝ this/these, that/those.

Վարժ կարդալ էջ 42, 43

 

 

 

January

Textbook Apresyan ABC 3

Վարժ կարդալ էջ 37, 38

Letters R r, U u- գրել աշխատանքային տետրում

Սովորել վարժ. 6 բառերը՝ գրելու ձևերը

վարժ. 7 b մուտքագրել

Վարժ կարդալ էջ 35, 36

Գրավոր՝ նախադասությունները դարձնել հարցական

Օրինակ՝

This is Bill.
Is this Bill?

This is Bill. He is nine.
He has got a dog. It is big.
The dog is at the table.
And this is Kate. She isn’t nine.
She is ten. She has
got a doll. Her doll
is not big. The doll is
on the table.

9. Fill in the missing letters. Լրացնել բաց թողնված տառերը
Th-s is Kate. Sh- is n-ne.
Sh- h-s got a b-g.
H-r b-g is on th- t-ble.
It is b-g.
And th-t is Bob. He is t-n.
He h-s got a d-g.
H-s d-g is n-t on th- t-ble.

22.01

Textbook Apresyan ABC 3

Pages 33, 34   Read

Write -Գրել
Example: Օրինակ He has got ten pens.
Has he got ten pens?

No, he hasn’t got ten pens.

1. She has got a big bag.
2. It has got a little kitten.

17.01.2018

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s